Mjesečne arhive:

SAVEZ  RATNIH  VOJNIH  INVALIDA

UNSKO-SANSKOG KANTONA  

 BIHAĆ

Datum:28.03.2014.g.

PREDMET:Saopštenje za javnost

Ovim putem Savez ratnih vojnih  invalida USK-a izražava bezrezervnu podršku protestnom skupu koji organizira Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona i solidarišemo se sa istim, te pozivamo sve naše članove da 02.04.2014.g. u 12 i 05 sati budemo na ovom protestnom skupu ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja, jer su ovi otvoreni zahtjevi od značaja i za nas.

                                                          Predsjednik saveza ratnih vojnih invalida USK

                                                                                  Edin Domazet                           

Udruženje  hemodijaliziranih i transplatiranih ratnih vojnih invalida

Unsko-sanskog kantona  Bihać  

Datum:27.03.2014.g.

PREDMET: Saopštenje za javnost

Ovim putem Udruženje hemodijaliziranih i transplatiranih ratnih vojnih invalida USK-a izražava bezrezervnu podršku protestnom skupu koji organizira Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona i solidarišemo se sa istim, te pozivamo sve naše članove da 02.04.2014.g. u 12 i 05 h budemo na ovom protestnom skupu ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja, jer su ovi otvoreni zahtjevi od značaja i za nas.

 Predsjednik udruženja  hemodijaliziranih i

transplatiranih ratnih vojnih invalida USK-a

 Enes Samarđžić                         

UDRUŽENJE»KLUB SLIJEPIH RATNIH VOJNIH INVALIDA»

UNSKO-SANSKOG KANTONA  

KRUPSKA BB BIHAĆ

 Datum:27.03.2014.g.

PREDMET:  Saopštenje za javnost

Ovim putem Udruženje klub slijepihratnih vojnih  invalida USK-a izražava bezrezervnu podršku protestnom skupu koji organizira Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona i solidarišemo se sa istim, te pozivamo sve naše članove da 02.04.2014.g. u 12 i 05 h budemo na ovom protestnom skupu ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja, jer su ovi otvoreni zahtjevi od značaja i za nas.

Predsjednik udruženja kluba slijepih ratnih vojnih invalida USK

Hađžić Nijaz                                              

 

 

logo-koo

 

                        Ul-Krupska br. bb  77000 Bihać Tel/fax.228-500 Mob:061 860 600

Datum:25.03.2014.g.

Predmet:Saopštenje

Ovim putem Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza USK-a izražava u ime svih osoba sa invaliditetom u Unsko-Sanskom kantonu nezadovoljstvo sa odnosom ZZO ( Zavoda Zdravstvenog Osiguranja), tamošnjeg direktora i stručne službe iz područja posebnih prava za kategorije sa invaliditetom kao što su: ortopedska pomagala, esencijalna lista lijekova, premija za OSI, trenutno primjenjujuće diskriminirajuće Uputstvo za ortopedska pomagala i druga pitanja od značaja za ove kategorije.

Kako dosadašnji pregovori između KOOIUIS USK- a, direktora ZZO i stručne službe nisu dali rezultate, predstavnici KOOIUIS USK-a su zakazali protestno okupljanje 02.04.2014.g. u 12 h i 05 ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja u Bihaću. Ovom prilikom pozivamo sve osobe sa invaliditetom i njihove porodice- civilne žrtve rata i porodice sa djecom da se odazovu ovom organiziranom skupu, a molimo i ostale građane kantona da se solidarišu s nama i pruže nam podršku na zakazanom protestnom skupu 02.04.(srijeda) u 12 h i 05 . 2014 g. ispred ZZO ( Zavoda zdravstvenog osiguranja).

Za sve dodatne informacije kontakt telefoni su:

061/860 600 g.-din Jusmir Alibabić

061/443 669 g.-din Enes Alibegović

Predsjedavajući KOOIUIS USK-a

                                                                                           Jusmir Alibabić

header

 

Ul-Krupska br. bb  77000 Bihać Tel/fax.228-500 Mob:061 860 600

Datum:11.03.2014.g.

Broj:SL/14

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

UNSKO-SANSKOG KANTONA

          Ul. Petog korpusa br. 10

               77000 Bihać

Na ruke direktora gosp.-Jasmin Husetić

Predmet:Odgovor

Poštovani, 

Uvidom u Vaš zaprimljeni Akt, a u vezi o prethodno zajedničkim aktivnostima ovim putem Vas upoznajem sa stavom – zaključkom sa vanrednog sastanka Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza (KOOIUIS-a) USK- a održanog 27.02.2014.g. u Bihaću  koji glasi:

Ništa od dosada dogovorenog između KOOIUIS USK-a i direktora ZZO g. Jasmina Husetića nije ispoštovano. Mišljenja smo da se lijepom retorikom pokušava vješto opstruirati provođenje svih predhodnih dogovora u praktičnom smislu.

Za sve dogovorene aktivnosti bili su određeni i vremenski rokovi, i opet od toga ništa niste ispoštovali. Niste omogućili da shodno zaključku sa Upravnog odbora ZZO-a održanom 14.02.2014.g. predstavnik KOOIUIS USK-a sa svojim učešćem participira u zagovaranju, kreiranju i donošenju gore pomenutih akata od značaja za OSI USK-a.

Kako se ovdje neupitno radi o kršenju Međunarodne konvencije koja tretira prava osoba sa invaliditetom iz područja zdravstvene zaštite u punom smislu te riječi.

U situaciji smo da po ko zna koji put ponovimo isto, a što se očituje u sljedećem:

  1.     Tražimo da se usaglašeni tekst prijedloga za izmjenu Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona bezuslovno i bez subjektivnog tumačenja u potpunosti involvira u prijedlog gore pomenute odluke, a sve u prisustvu  i uz saglasnost predstavnika KOOIUIS USK-a.
  2.       Kako je istekao dogovoreni rok za izmjenu spornog privremenog  uputstva  o načinu i postupku za odobravanje izdavanja ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbijeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona od 20. 08.2013.g. tražimo da se isto odmah stavi van pravne snage, a da se primjenjuje prethodno, dok zajedno ne usaglasimo izmijenjeni tekst novog uputstva.
  3.       Predočili smo Vam, između ostalog, i sedam naših zaključaka podrazumijevajući u okviru istih i ova predhodno elaborirana dva od kojih nijedan dosada niste ispoštovali.
  4.      Napominjem da smo u zadnjem našem dopisu ka Vama tražili Vaše očitovanje o realizaciji dogovorenih zaključaka u razumnom roku od pet dana. Kako se iz istog očitovanja ne zapaža nikakav napredak glede realizacije gore pomenutih zaključaka. Po ovlaštenju KOOIUIS USK-a Vas obznanjujem o terminu protestnog izraza nezadovoljstva – štrajku koji ćemo pripremiti, organizirati i provesti 02.04.2014.g. u 12 05 h ispred i u Zavodu zdravstvenog osiguranja USK-a. U predviđenom vremenskom okviru ćemo vrlo revno planirati,a i provesti dinamiku priprema koristeći sve naše mogućnosti na animaciji svih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica na Unsko-Sanskom kantonu. Potom ćemo posredstvom mogućeg oblika svih vidova informisanja objasniti razloge našeg štrajka i zamoliti podršku i ostalih građana po istom. Znajući da u demokratiji postoji dopustivo načelo i ovakvog oblika izraza nezadovoljstva, ukoliko do istog i dođe, tada će paleta naših zahtijeva biti bitno šira nego li sadašnja. O proširenju naših zahtijeva ćemo Vas naknadno informisati.

 

 

S poštovanjem,

Predsjedavajući KOOIUIS USK-a

Jusmir Alibabić

Dostavljeno:

Direktoru ZZO

Predsjedniku Upravnog odbora ZZO

Ministru socijalnog rada zdravstva i poilitike

Kabinetu premijera

Predsjedavajućem Skupštine USK-a

Misiji Osce-a

Medijima

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.