Mjesečne arhive:

logo-koo

Broj:     27-5-2014/1

Bihać,   27.05.2014. god.

Ministarstvo zdravstva rada i socjalne politike

Unsko-sanski kanton

N/R. uvaženom Ministru  gospodinu dr. Amiru Murić

 

Predmet: Rekapitulacija finansijskog izvještaja – dostavlja se                                                                         veza: Vaš akt, broj: 09-37-40130714Aj.B. od 14.05.2014.godine

 

Poštovani, g. ministre,

Ovom prilikom izražavamo vrlo visok stupanj zadovoljstva naspram od Vas zaprimljenim koncizno i korektno sročenim aktom koji se tiče pripreme izvještaja i pravdanja sredstava po našem kodu za 2013. godinu po Odluci pod brojem 03-017-2968/2013 od 27. juni 2013.godine.

Mišljenja smo, da će Vas Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza USK-a upamtiti, a i cijeniti, kao prvog ministra koji je definitivno pravdanje naših sredstava oslobodio dosadašnjeg pristupa stereotipnog karaktera i isti podveo pod jednostavnost zdrave agende- metodologije koja se temelji na UN Konvenciji o pravima OSI, UN SP( Standardna pravila) i dobroj praksi zdrave partnerske saradnje.

Hvala Vama i Vašim saradnicima.

S poštovanjem!

U prilogu: Rekapitulacija finansijskog izvještaja za 2013. godinu ( Tabela).

 

 

Dostavljeno:                                                                                                                                                                             Predsjedavajući KOIUS USK-a

a)     Naslovu                                                                                                                                                                                               Jusmir Alibabić

b)     a/a

logo-koo

 

                        Ul-Krupska br. bb  77000 Bihać Tel/fax.228-500 Mob:061 860 600

Datum:12.05.2014.g.

Predmet: Obavijest

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza Unsko-Sanskog kantona (KOIUIS USK) ovim putem kao predstavnik invalidskog pokreta različitih profila invalididteta, te civilnih žrtava rata i porodocia sa djecom na području Unsko – Sanskog kantona obavještava sve članove – osobe sa invaliditetom i njihove porodice, te civilne žrtve rata i porodice sa djecom da će za svaki oblik aktivnosti, pa i protest koji od interesa za sve naše članove iz područja socijalne politike biti blagovremeni obavještavani.

KOIUIS USK je do sada, a i sada  i ubuduće ćeznati prepoznati esencijalne uzroke od značaja za status i prava osoba sa invaliditetom, te se pravovremeno fokusirati na odgovarajuće aktivnosti, pa i proteste od interese za ove kategorije kada to budemo prepoznali kao naš demokratski oblik prava o čemu ćete uvijek kao i dosada biti blagovremeno i objektivno informisani.

Ovom prilikom se javno ograđujemo od sporadičnog i pojedinačnog istupanja neznatnog broja naših članova za koje vjerujemo da su raznim manipulativnim oblicima, a i svojim neznanjem uvučeni u razne oblike protesta.

Cijeneći da je sloboda izraza u svakom obliku u jednom dijelu stvar pojedinca,  a u drugom dijelu obaveza poštovanja kodeksa – Statuta okreta – Udruženja iz kog isti dolazi, što znači kad dođe do kršenja određenog kodeksa ili Statuta KOIUIS USK će procijeniti stepen takvog prijestupa i na isti odgovoriti odgovarajućom mjerom.

Predsjedavajući KOOIUIS USK-a

                                                                                           Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.