Mjesečne arhive:

Ovom prilikom predstavnici KOOIUIS USK-a žele izraziti duboku zahvalnost dragom Bogu, a potom premijeru i ministrima Vlade USK-a, kao i resornom ministru socijalnog rada i politike i svim saradnicima koji su u stručnom, profesionalnom   tehničkom i svakom drugom pogledu pomogli u aktivnostima pripreme za usvajanje kao i usvajanju Lokalnog plana aktivnosti osoba sa invaliditetom USK-a “Život bez barijera” od strane Vlade USK-a.

Mišljenja smo da smo na ovaj način kao kredibilni predstavnici osoba sa invaliditetom, kvalitetni partneri sa Vladinim predstavnicima u duhu dobre prakse na konkretan način učinili solidan pomak u boljitku za osobe sa invaliditetom (osi) iz gore pomenuta tri prioriteta LPAI USK-a.

Očekujemo, a i radit ćemo na tome da se isti uz naše puno učešće u okviru Buđžetskih mogućnosti i provodi na što konkretniji način u interesu svih osoba sa invaliditetom na USK-u.

 

 

Predsjedavajući KOOIUIS USK-a

Jusmiralibabić

 

 

 

Vlada USK danas je dala saglasnost na Nacrt lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta na području Unsko-sanskog kantona, koji su prezentirali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, koji su direktno sudjelovali u izradi dokumenata. Akcioni plan podrazumjeva aktivnosti vezane za realizaciju definisanih potreba i prioriteta osoba sa invaliditetom u kantonu, uključujući : podizanje svijesti, servis podrške i pristupačnost koje su od značaja za položaj osoba sa invaliditetom u društvu i unaprjeđivanje kvaliteta života i prava osoba sa invaliditetom. Plan će resorna ministarstva podržati, u okviru budžetom planiranih sredstava, te ga proslijediti općinskim/gradskim vlastima kako bi se sinergijski i multisektoralno djelovalo na realizaciji planiranog.

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.