Mjesečne arhive:

Vlada USK danas je dala saglasnost na Nacrt lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta na području Unsko-sanskog kantona, koji su prezentirali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, koji su direktno sudjelovali u izradi dokumenata. Akcioni plan podrazumjeva aktivnosti vezane za realizaciju definisanih potreba i prioriteta osoba sa invaliditetom u kantonu, uključujući : podizanje svijesti, servis podrške i pristupačnost koje su od značaja za položaj osoba sa invaliditetom u društvu i unaprjeđivanje kvaliteta života i prava osoba sa invaliditetom. Plan će resorna ministarstva podržati, u okviru budžetom planiranih sredstava, te ga proslijediti općinskim/gradskim vlastima kako bi se sinergijski i multisektoralno djelovalo na realizaciji planiranog.

Logo

kampanja-koo

KOALICIJA ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI

KAMPANJA“DJELUJMO ZAJEDNO“

 

PREDMET;Informacija

 

 

Ovom prilikom predstavnici KOOIUIS USK-a žele izraziti duboku zahvalnost dragom Bogu, a potom premijeru i ministrima Vlade USK-a, kao i resornom ministru socijalnog rada i politike i svim saradnicima koji su u stručnom, profesionalnom   tehničkom i svakom drugom pogledu pomogli u aktivnostima pripreme za usvajanje kao i usvajanju Lokalnog plana aktivnosti osoba sa invaliditetom USK-a “Život bez barijera” od strane Vlade USK-a.

Mišljenja smo da smo na ovaj način kao kredibilni predstavnici osoba sa invaliditetom, kvalitetni partneri sa Vladinim predstavnicima u duhu dobre prakse na konkretan način učinili solidan pomak u boljitku za osobe sa invaliditetom (OSI) iz gore pomenuta tri prioriteta LPAI USK-a.

Očekujemo, a i radit ćemo na tome da se isti uz naše puno učešće u okviru Buđžetskih mogućnosti i provodi na što konkretniji način u interesu svih osoba sa invaliditetom na USK-u.

 

Predsjedavajući KOOIUIS USK-a

Jusmir Alibabić

Logo

Krupskabb 77000 Bihać 061/860 600,e-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

Datum:06.07.2015.g

Broj:06-7/2015NZ

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Alije Đerzeleza br.2

77000 Bihać

Poštovana/i,

Iz potrebe da ukažemo na kontinuirano ignorantski odnos naspram -UN KONVENCIJE O PRAVIMA I MOGUĆNOSTIMA OSOBA SA INVALIDITETOM, UN STANDARDNIM PRAVILIMA O PRAVIMA I MOGUĆNOSTIMA OSOBA SA INVALIDITETOM, te ostalom setu važećih zakonskih i podzakonskih propisa iz ovog područja, ilustracije radi dostavljamo Vam:inserte – dijelove – članove gore pomenutih i na području BiH važećih međunarodnih ugovora i dokumenata iz područja tretiranja problematike OSI.

Ovo iz razloga kompariranja sa aktima Vašeg ministarstva koje smo Vam prethodno dostavili na uvid, gdje Ćete moći zapaziti koliko su isti na VI sa ovim međunarodnim dokumentima u smislu ignorisanja opstruiranja, pa i kršenja u smislu neprimjenjivanja istih.Inserti kako slijedi:

UN STANDARDNA PRAVILA O PRAVIMA OSI – Pravilo 18. i Pravilo 19.

UN KONVENCIJA O PRAVIMA OSI – Opšte obaveze Član 4. i

Učešće u javnom i političkom životu Član 29.

Napomena: Ovom prilikom napominjemo da u informativno promotivnom prostoru ovog ministarstva ne postoji na njegovoj stranici ažurirani gore pomenuti ponuđeni set iz područja OSI, pa predlažemo da shodno praksi Federalnog ministarstva socijalnog rada i politike pripremite i ažurirate ovaj paket akata kako bi sada, a i u budućnosti bilo manje propusta o svim pitanjima iz ove oblasti.Dakle mi ćemo Vam u bliskoj budućnosti dostaviti gore pomenute akte u cjelini, kako bismo još jednom naglasili posebnost udruženja i saveza osoba sa invaliditetom za razliku od drugih hobističkih udruženja.

S poštovanjem!

                                                                                                            Predsjedavajući Koordinacije

                                                                                                                        Jusmir Alibabić

 

„Službeni glasnik BiH“, broj: 41/03

Temeljem članka 17. Zakona o Vijeću ministara Nastavi čitati

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.