Mjesečne arhive:

Logo

zastavafond za profesionalnu rehabilitaciju

Bosna i Hercegovina

Federacija   Bosne i Hercegovine

Vlada   Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo   rada i socijalne politike

kampanja-koo

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

 

IX MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je Koordinacioni odbor   invalidnih udruženja i   saveza USK-a – Koalicija za   strategiju i izjednačavanje mogućnosti i prava   osoba sa invaliditetom USK-a u suorganizaciji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i   Hercegovine

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da u Vašim prisustvom uzmete učešće na IX Međunarodnoj

Konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom u okviru provođenja Strategije o izjednačavanju   prava osoba sa invaliditetom (OSI).

 

Konferencija će se održati 28. i 29.10.2015.g. u Sanskom Mostu u Hotelu

«Sanus».Organizator snosi troškove smještaja i hrane.

 

Protokol rada gore   pomenute konferencije je ovdje.

 

Kontakt osobe:

Enes Alibegović tel/fax:037/684 351 i mob:061/443 669, e-mail: polimiusk@gmail.com

i Jusmir Alibabić mob:061/860 600

 

                                                                       

 

Predsjedavajući Koordinacije-Koalicije USK-a

                                                                                                                                  Jusmir Alibabić

Poštovana/i,

 

U dosadašnjem duhu dobre prakse glede međusobne razmjene informacija u svojstvu člana radne grupe za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava i zaštite porodice sa djecom ispred Koodinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza USK-a koji okuplja ranjive marginalizirane i diskriminirane kategorije društva – osi, prije nego što budemo imali naš konačni stav o proceduri izmjena gore navedenog Zakona dostavljamo Vam na uvid jednu od mnogih reakcija naših članova sa kojima sam u smislu njihovih zahtijeva suočen ovih dana.

 

S poštovanjem!

 

U prilogu pomenuto reagovanje.

 

 

Član radne grupe ispred KOIUIS  USK

 

Enes Alibegović

Poštovani….

Na zadnjem sastanku smo razgovarali o nacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i samim tim smo se i složili da su i ovaj put nacrtom ovog zakona, uspješno izostavljene kategorije koje vode brigu o osobi sa invaliditetom kojem je potrebna 24-satna njega i nadzor(Bilo da se radi o roditelju ili staratelju koji je postavljen takvoj osobi) te da im se takođe zbog posjedovanja motornog vozila,koje im je prijeko neophodno za njihove potrbe,uzima kao otežavajuća okolnost u ostvarivanju njihovih prava.

Sigurna sam da će te i te kako staviti naglasak na ove propuste i znajući kolika je problematika u kompletnom socijalnom sektoru,znam da Vam nimalo nije lako sjediti u komisiji koja u većini nema razvijenu socijalnu osjetljivost i zato Vam veliko hvala za sav trud i napor koji ulažete za sve nas !

Logo
Poštovana/i,
Ovim putem vam dostavljam na uvid  proceduralni nastavak aktivnosti radne grupe  za  izmjenu kantonalnog Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom  USK-a radi našeg zajedničkog daljeg postupanja.
S poštovanjem!
Član radne grupe ispred Koodinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza USK-a
Enes Alibegović

Logo

 

Konkretno, tiče se: pokušaja izmjene, ili prilagođavanja, ili unaprijeđenja  «zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom». Kada pomno pratimo sve ove aktivnosti, blizu smo zaključka da je na pomolu bila jedna ponuda zakonske promjene, koja ustvari poskupljuje njegovu eventualnu primjenu, a umanjuje prava korisnika, između ostalog i korisnika osoba sa invaliditetom, pa se zato slobodno može zvati štetnom, a i mi ćemo je u konačnici kao takvu osporiti i tražiti od nadležnog ministarstva da ovu aktivnost stavi van procedure, dok se ona kvaletetnije ne pripremi. Pa vam zato, radi potpunejeg razumjevanja onog što radimo, ovaj slijed iz hronologije dopisa,  prepisa, zapisnika, izvoda iz radnih komijija i tijela koja se bave ovom aktivnošću.

 

 

IZMJENE NAKON PRVOG I DRUGOG SASTANKA RADNE GRUPE

Zapisnik Zakon o soc.zaštiti

Postovani,

saljemo Vam i ovaj materijal, sa napomenom da posebno obratite paznju na poglavlje 4.koje se odnosi na finansijsku procjenu utjecaja propisa.

 

Šta donose novi zakoni u socijalnoj politici FBiH

 

Logo

 

 

 

Poštovana/i,

 

U skladu sa tekućim aktivnostima na relaciji Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza USK-a, te drugih pojedinačnih udruženja u Federaciji BiH u prethodnom smo periodu istrajno ukazivali na ozbiljne propuste u Fondu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kvalitetnim pritiskom smo došli do prvih potvrda naših sumnja koje nam je potkrijepio tamošnji direktor gospodin Ahmet Baljić koje Vam u prilogu dostavljam na uvid.

Naravno mi ne smatramo da treba da se zadovoljimo ovim priznanjem propusta od   strane predstavnika Fonda, nego da i dalje aktivno sudjelujemo na uman i organiziran način na promjeni stanja u pomenutom Fondu na bolje.

S poštovanjem!

 

                                                                                                                                                         Koordinator

Enes Alibegović

 

Kako su dijeljena sredstva Fonda za zapošljavanje invalida Federacije

Šta je stvarna istina kada je u pitanju Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom FBiH? Ovih dana je priča o toj javnoj ustanovi, koju je 2010. godine osnovao Parlament FBiH s namjerom da služi kao podrška zapošljavanju svih kategorija lica s invaliditetom, ponovno aktuelizirana, a tim povodom Oslobođenje sutra objavljuje intervju sa od prije pola godine novim direktorom Fonda Ahmetom Baljićem o tome što je zatekao kao naslijeđe prethodnika, a čime se već bave nadležni policijski, istražni, sudski organi.

 

Upošljavanje

O tome šta se sve dešava(lo) u Fondu, ali i u njemu nadležnom federalnom Nastavi čitati

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.