Mjesečne arhive:

Poštovana/i,

Vjerujem da Ste kao i mi obznanjeni s tim da je Federalni zakon o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom u izmijenjenom obliku  usvojen na Predstavničkom domu.Dakle, kako je već forma ovog zakona kome smo izmjenama naš kantonalni zakon trebali prilagoditi bivša postaje apsurdno da naš kantonalni zakon prilagođavamo Federalnom zakonu čije su izmijene u međuvremenu usvojene i nama zasad nove.

Iz ovog razloga predlažemo da se pokrenuta procedura o prilagođavanju Kantonalnog zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom USK-a  Federalnom zakonu obustavi do stupanja na snagu izmjena pomenutog zakona na Federalnom nivou.Mišljenja smo da je pravnoj praksi nepoznato da se prave izmjene i prilagođavanje jednog zakonskog nivoa višem zakonskom nivou, a da je i isti u fazi izmjena koje tek treba da stupe na snagu.Što bi značilo želimo izvršiti prilagodbe Federalnom zakonu koji više nije na snazi.

 

S poštovanjem!

 

Član radne grupe ispred KOIUIS USK

Enes Alibegović

 

Koordinacija logo

Postovana Aida i članovi radne grupe,

 

Vezano za dostavljeni nacrt izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom, i uzimajući u obzir da sam učestvovala na svim sastancima radne grupe, nemam značajnih sugestija za izmjene i poboljšanje dostavljenog materijala. Na četvrtom sastanku radne grupe u poglavlju koje se odnosi na invalidna i druga udruženja, u potpunosti se slažem sa odredbama članova Zakona ali istovremeno tražim da se definišu (posebnim članom) i druga udruženja koja se bave zaštitom prava pobrojanih kategorija kojih se tiče zakon, način njihovog formiranja, djelovanja i nadzor nad njihovim radom.

Za razrješenje svih nedoumica oko uvodjenja u pravo žrtava nasilja u porodici u ovaj Zakon, u prilogu vam dostavljam Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici (“Službeni glasnik BIH” broj 15/13) koja je usvojena 11. maja 2011. godine u Istambulu. Naime, nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu spola i zaštiti od nasilja, koje su imale za cilj postavljanja zajedničkih ciljeva i minimuma zajedničkih standarda za države članice, ali nisu imale pravno obavezujući efekt, Konvencija predstavlja prvi pravno obavezujući akt Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama. Po svojoj prirodi, ovaj akt ne mora biti direktno primjenjiv u državama potpisnicama, ali zahtijeva posebno prilagođavanje zakonskih i institucionalnih okvira država potpisnica radi njene uspješne implementacije.

BiH je u 07. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

 

 

Lijep pozdrav,

 

 

Aida Behrem

Izvrsna direktorica

Udruzenje “Zene sa Une”

Krupska 26, Bihac

Bosnia and Herzegovina

 

Tel/Fax: +387 37 220 855

Email: zena-una@bih.net.ba

Web: www.zenesaune.org

 

CAHVIO_B

 

Zakon_o_zastiti_od_nasilja_u_porodici_FBiH

 

 

 

 

Poštovana gđo Omanović,

 

U skladu s dogovorom s posljednjeg sastanka radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom USK-a, dostavljamo Vam naša zapažanja na predložene izmjene i dopune i to „pozitivne promjene“ koje su navedene u nastavku ovog e-maila i „primjedbe“ koje su naznačene u formatu „track changes“ u samom dokumentu.

 

Stojimo Vam na raspolaganju ukoliko imate bilo kakva pitanja ili trebate dodatna pojašnjenja.

 

 

Pozitvne promjene:

 

Član 1: Usklađivanje naziva osoba sa invaliditetom po definiciji koja je prihvatljiva za osobe sa invaliditetom.  Proširenja prava na djecu bez roditeljskog staranja i uvođenje nadzora, tj. usklađivanje odredbi sa entitetskim zakonom.

 

Član 3: Uvode se prava za osobe izložene nasilju u porodici i terminološko usklađivanje sa izmjenama i dopunam iz 2001. Godine.

 

Član 4: Uvodi se pravo na zdravstveno osiguranje. Ovo je posebno bitno sa aspekta pristupima pravima za starijie od 65 godina, a čija prava nisu bila zakonski regulisana na nivou kantona. To je pozitivna promjena usklađivnja jer nije bilo prethodno regulisano zakonom, nego odlukom. Uvođenje novog poglavlja-zdravstveno osiguranje 2.7 predstavlja pozitivan iskorak.

 

Član 6: Terminološko usklađivanje termina općina/grad prema odredbama koje definišu status općine i grada.

 

Član 7: Poboljšanje u smislu vezivanja osnovice za obračun socijalnih davanja za konkretne pokazatelje. Usklađivanje socijalnih davanja sa troškovima života će biti realnije putem prosječne neto plaća ostvarene u prethodnoj godini u Kantonu, nego visine osnovice koja se određuje putem administrativne odluke.

 

Član 19: Predlog da pravo na pomoć i njegu od strane druge osobe nemaju osobe smještene u ustanove socijalne zaštite na teret kantonalnog budžeta (koje se u cjelosti finansiraju iz kantonalnog budzeta) također predstavlja iskorak u boljem ciljanju i upotrebi postojećih sredstava.

 

Novo poglavlje: Uvodjenje supervizije u zakon predstavlja usklađivanje sa entitetskim zakonom.

 

Član 108: Povećanje od 15 % naknada zaposlenim majkama, predstavlja kvalitativni iskorak u zaštiti zaposlenih majki.

 

 

Lijep pozdrav,

 

Vesna Muslić

Poštovana/i

U dijelu naših sugestija, primjedaba i prijedloga, a u vezi sa procedurom  vezanom za izmjene aktualnog Zakona pominjali smo UN Konvenciju i UN SP, te vam radi lakšeg snalaženja dostavljamo naš fokus na aktualna područja i dostavljamo izvode istih.Ova ćemo dostaviti dio po dio kako slijedi.
Predstavnik radne grupe ispred KOIUIS USK
Enes Alibegović

Poštovana/i,

 

U svojstvu člana radne grupe za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom USK-a , ispred Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza USK-a, u svoje a i njhovo ime, ovom prilikom Vam dostavljam set primjedaba, sugestija i razmišljanja po gore pomenutom zakonu.

Činiće mi zadovoljstvo, ako su moji saradnici i ja, jednim malim dijelom uspjeli dati svoj prilog u boljitku vezanom za izmjenu pomenutog zakona čija procedura je još u toku.

Stojimo na raspolaganju da do kraja iste budemo od koristi za sve naredne aktivnosti po ovom pitanju.

 

S poštovanjem,

 

Predstavnik radne grupe ispred KOIUSK

g. Enes Alibegović

Sugestije na izmjene Zakon o soc. zastiti, CŽR i zastiti porodica sa djecom

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.