Mjesečne arhive:

Materijal sa radnog sastanka Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza (KOIUIS ) USK-a i direktora i saradnika ZZO (Zavoda zdravstvenog osiguranja) Unsko-sanskog kantona.

 

               Krupska bb   71000 Bihać Tel:061/860 600 e-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

Predmet: Poziv na podršku našoj inicijativi

 

Poštovana/i ,

Ovim putem Vas u svojstvu kredibilnih   predstavnika svih profila osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i porodica sa djecom na USK-u pozivamo da korišteći Vaše ovlaštenje, autoritet i uticaj date svoj glas za izuzimanje svih gore pomenutih ranjivih kategorija od   troškova na ime plaćanja zdravstvene premije.

Kratko pojašnjenje:

  1. a) Kada je uvedena obaveza premije ista je sa   primjenom kod gore   pomenutih kategorija ukinula postojeći benefit po kom smo bili oslobođeni svih troškova partcipacije po rješenju o invaliditetu.
  2. b) Ovim činom predstavnici ZZO USK-a su prekršili i krše UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom –Članak 25. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA,

UN Standardna pravila- Pravilo 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA,

te domaći Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom.

  1. c) Zbog naglašeno prisutnog stereotipa od strane predstavnika ZZO USK-a kojim se uporno opstruira naš pokušaj uspostave socijalnog dijaloga na partnerskom osnovu, a potom se jednostranim činom predlažu, donose, usvajaju i provode vrlo štetne i diskriminirajuće odluke i uputstva s kojim se ugrožavaju zagarantovana osnovna ljudska prava iz područja zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom, cžr-a i porodica sa djecom.

Zbog svega gore pomenutog Vas molimo da na kantonalnom skupštinskom zasjedanju uvažite i prihvatite, a potom i ozakonite ovaj naš prijedlog.Očekujemo da ćete nam omogućiti da se kao predstavnici osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i porodica sa djecom USK-a obratimo sazivu Skupštine i samim tim se stavimo na raspolaganje za sva eventualna pojašnjenja po pitanju prijedloga koji smo Vam uputili.

Koorinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza (KOIUIS) USK-a i određen broj civilnih žrtava rata i porodica sa djecom će zatražiti mogućnost prisustva, kao i obraćanja skupštinskom zasjedanju kad bude aktuelna problematika koju smo obuhvatili našim prijedlogom.

 

Spoštovanjem!

 

Hvala !

 

Dostavljeno

-ZZO USK-a

-Ministarstvu zdravstva socijalnog rada i politike USK-a

-Premijeru USK-a

-Ministarstvu finansija USK-a

-Kantonalnim odborima svih stranaka koje čine skupštinski saziv

-Svim skupštinskim zastupnicim USK-a

-Predcjedavajućem kantonalne Skupštine

-Zakonodano pravnoj komisiji

-Komisiji za zdravstvo

-Predstavnicima   Ombudsmena BiH

-Predstavnicima misije OSCE-a u BiH

-a/a

 

 

 

 

Predsjedavajući KOIUIS USK

Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.