Mjesečne arhive:

U okviru naših programskih aktivnosti u ime KOIUIS USK-a  obavili smo razgovore sa predstavnicima Američke ambasade  u Bosni i Hercegovini i zamolili za organiziranje zajedničkog  konsultativnog sastanka  što je i prihvaćeno.U prilogu Vam dostavljam na uvid tekst koji smo uputili Američkoj ambasadi.O daljim pripremama i samom datumu sastanka sa ambasadoricom Sjedinjenih Američkih država g.-đom Maureen Cormack i njenim timom ćemo Vas blagovremeno obavijestiti.

 

Poziv

 

Ovim primjerom  dobre prakse želimo ilustrirati na konkretan način  kako  se treba realizirati  naš Lokalni plan aktivnosti (LPAI) USK-a  kroz prioritet podizanja svijesti u punom smislu te riječi, te kroz prioritet inkluzivnog  oblika  obrazovanja osoba sa invaliditetom (OSI).

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.