Mjesečne arhive:

 

 

 

Krupska bb Bihać Tel/mob:061/443 669,061/860 600e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:16.03.2016.g.

Broj:16/3/2016NZ

Ministarstva zdravstva rada  i socijalne politike

                                                 Ul.Alije Đerzeleza br.6  Bihać

                                              Za gospođu Aidu Omanović

Poštovana/i,

 

Shodno našem prethodno obavljenom razgovoru po pitanju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i provođenje istog s fokusom na USK, te prisutne aktualne poteškoće s tim u vezi i naše dosadašnje, sadašnje, a i buduće istrajavanje na kreiranju kvalitetnih pretpostavka za ublažavanje i prevazilaženje s gore pomenutim dostavljam Vam presjek dosadašnjih aktivnosti koje je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK-a dosada provodio s gore pomenutim akterima,

između ostalog i predstavnicima Federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

Napomena:

 

Kako je iz nama nepoznatih razloga od strane Fonda došlo do zastoja u provođenju pominjanih i usaglašenih zaključaka, što znači da smo mi u situaciji da ovih dana vodimo široku paletu razgovora sa različitim individualnim i institucionalnim ingerencijama nebi li zajedničkim nastojanjem pokušali ažurirati realizaciju usaglašenih zaključaka.

Biće nam zadovoljstvo da radeći zajedno pokušamo dati svoj doprinos barem u ublažavanju prisutnog problema u zapošljavanju i rehabilitaciji osoba sa invaliditetom na području Unsko-sanskog kantona.

 

Radujemo se našoj sadašnjoj i budućoj saradnji.

 

S poštovanjem!

 

Molimo Vas da napravite uvid u pristigle Akte kako bismo mogli biti ravnopravni sagovornici u postojećoj problematici.

 

                                                                                                Koordinator Alibegović Enes

    Predsjedavajući KOIUIS USK Jusmir Alibabić

ZAHTJEV ZA RADNO-KONSULTATIVNI SASTANAK

Prezentacija monografie Dr. Muje Begića organizirana  na inicijativu kantonalnog udruženja Civilnih žrtava rata porodice sa djecom, uz podršku Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko sanskog kantona.

 

Logo

 

 

Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona

Svim bosancima i hercegovcima u domovini i dijaspori želi  sretan

DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Predsjedavajući  Koordinacije USK

          Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.