Mjesečne arhive:

XI konferencija logo

Krupska bb  Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669  E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

Datum:26.04.2018.g

 

Broj:SL/2018

Poštovani,

Gospodine  Asime prijatelju! Ove koordinacije ako Bog! Da  želimo ti brz oporavak.

A, Dijalog?

Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba s invaliditetom Unsko-sanskog kantona  je u svojim svakogodišnjim redovnim programskim aktivnostima, kao i  aktivizmima  različitih kampanja koje su se referirale na područje Socijalne politike glede prava i potreba osoba s invaliditetom na Unsko-sanskom kantonu sarađivao i sarađuje sa svim nivoima Zakonodavne i izvršne vlasti.

Gospodin  Asim Kamber je uglavnom svo pomenuto vrijeme sa različitih nivoa i pozicija društveno odgovornih poslova koje je obavljao i obavlja  bio i jeste konstanta podrške našoj koordinaciji na čemu mu iskreno hvala.Ovo znači da je svojim prisustvom praćenja naših aktivnosti  htio saslušati, razumjeti a prema mogućnosti i pomoći pri rješavanju otvorenih životnih pitanja osoba s invaliditetom u okviru svojih mogućnosti.

Sve gore pomenuto nas obavezuje kao odgovorne ljude, da  u nastalim nejasnoćama, razilaženjima pa i u neslaganju kao prioritet  na razgovore u pokušaju rješavanja gore pomenutog koristimo dijalog.

A on, dijalog  će preduprijediti ovakve i slične ishitrene i nekontrolisane postupke.Na kraju sve nas pozivam da zamolimo Sv. Boga! Da nam podari više jedinstva, mudrosti i pameti kao nadsušne potrebe za opstanak i bitisanje na ovim prostorima.

 

Predsjedavajući koordinacije

Jusmir Alibabić

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.