Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600

 

Datum:09.10.2018.g.
Broj:05-10/18NZ

 

SKUPŠTINA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r Predsjedavajućeg Skupštine g.-din Nijaz Hušić
Predmet:Zahtijev za oslobađanje od premije

 

 

Poštovani,

 

Gospodine predsjedavajući i svi poslanici aktualnog saziva Skupštine Unsko-sanskog kantona

 

Pozivamo Vas da na narednoj Skupštini zakazanoj 12.10.(petak)2018.godine kada je na
dnevnom redu Prijedlog Odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja(ZZO) USK-a o usvajanju
visine premije zdravstvenog osiguranja, po istoj oslobodite plaćanja novčanog iznosa sve osobe
sa invaliditetom i njihove porodice na Unsko-sanskom kantonu.
Uporište za ovaj naš zahtijev nalazimo u UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom koju je
naša država ratifikovala 2010. godine, a koja bi u ovom slučaju bila prekršena.
Molimo Vas, kao i sve poslanike da prihvatite ovu našu zamolbu i na taj način dokažete svoju
senzibilnost za ove ranjive, marginalne i visoko diskriminirane kategorije društva.
Želimo zamoliti da prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda omogućite prisustvo i obraćanje
predstavnika Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog
kantona.Kako je naš zahtijev zasnovan na Zakonu očekujemo da ćete nam i po jednom i po
drugom osnovu istog udovoljiti.

 

S poštovanjem!
Očekujemo Vaše razumijevanje.

 

Predsjedavajući KOUI OSI USK-a
Jusmir Alibabić

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.