Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com 

 

Datum:18.12.2018.g.
Broj:18-12-2/18NZ

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ministarstvo zdravstva rada i socijalne politike USK-a
Ul. Alije Đerzeleza br. 2 Bihać

PREDMET:Odgovor
Esselamu alejkum!

Poštovana/i,
Zaprimili smo Vaš dopis od 17.12.2018.godine u kom stoje razlozi za prolongiranje prethodno
utvrđenog termina za radno konsultativni sastanak za 19.12.2018.g. (srijeda) u 12 sati i
trideset minuta u sali Vlade USK-a.
KOUIS OSI USK-a je na vanredno održanoj telefonskoj sjednici razmatrao i prihvatio Vaše
razloge za prolongiranje radno konsultativnog sastanka.Te smo donijeli sljedeći zaključak:
Da u blagovremenom roku zaključno sa petkom 21.12.2018.g do 14 sati i 30 minuta odredite
termin za radno konsultativni sastanak koji ćemo ispoštovati.Ako iz određenih razloga do tada
ne budemo imali ovakvu informaciju bićemo dovedeni u poziciju da koristimo klauzulu iz
Pravne nauke – samopomoć, te ćemo termin za održavanje radno konsultativnog sastanka,
zbog nužnih okolnosti odrediti 25.12.(utorak) 2018.g. u 12 sati i 30 minuta u sali Vlade USK-
a.Naravno mi ni tad nećemo biti sigurni da ćemo biti Vaš prioritet, ali će ozbiljnost našeg
stanja biti nužan izbor dolazka na sastanak u gore zakazanom terminu.
Napomena:
Naš termin sastanka ćemo provesti ukoliko do 21.12.( petak) 2018.g. do 14 sati i 30 minuta
sami ne ponudite Vaš prijedlog termina za radno konsultativni sastanak.

S poštovanjem!

 

Dostavljeno:
Premijer USK-a
-Ministrica finansija USK-a
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK-a
-Misija OSCE-Odjel za ljudska prava
-Ombudsmeni BiH
-KOUIS OSI USK
-a/a

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

PREDMET:PETICIJA

 

Ovom Peticijom izražavamo naše nezadovoljstvo.Tražimo sljedeće:
1. Uspostava socijalnog dijaloga na razini partnerskih odnosa KOUIS OSI USK-a, kredibilnog
predstavnika OSI sa predstavnicima Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK,
kao i sa ostalim segmentima društvene zajednice koji su po bilo kom osnovu uključeni u
provođenje onog dijela zakonskih okvira i akata koja se referiraju na prava i potrebe OSI
USK-a.
2. Bez odlaganja i bilo kojeg vida opstrukcije omogućiti zakonski utvrđenu obavezu
uključenosti kredibilnih predstavnika OSI u donošenje i provođenje svih zakonskih i
podzakonskih Akata od značaja za OSI na Unsko-sanskom kantonu.
3. Bez odlaganja provoditi UN Konvenciju o pravima OSI, ratifikovanu od strane Bosne i
Hercegovine 2010 godine, kao i sve druge Međunarodne i domaće zakonske Akte, koji su
pretpostavka za unapređenje kvaliteta kapaciteta Udruženja i saveza OSI, kao i pomenutim
Međunarodnim i domaćim Aktima zagarantovana osnovna ljudska prava OSI na:
– Zdravstvenu zaštitu,
– Ortopedska i druga pomagala za OSI,
– Pristupačnost,
– Inkluzija i Obrazovanje,
– Zapošljavanje, te
– Unapređivanje kapaciteta rada Udruženja i saveza koje okupljaju OSI.
4. Bezuslovno ukidanje svih diskriminatornih stereotipnih i jednostranih pokušaja pritisaka i
onemogućavanja rada kredibilnim predstavnicima OSI USK-a –( Koordinacionom odboru
udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona).
5. Podršku ovoj Peticiji daće osobe sa invaliditetom i njihove porodice i istu ćemo kao izraz
našeg visokog stupnja zabrinutosti zbog osporavanja svih gore pomenutih prava i potreba
OSI predati nadležnim domaćim i Međunarodnim instancama vlasti, te medijima.

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.