Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:27.03.2019.g.
Broj:27-4-03/19NZ

 

Predmet:Otvoreno pismo – izraz nezadovoljstva OSI

 

 

Poštovana/i,

Ovim otvorenim pismom želimo opet neznamo po koji put ukazati na provođenje visokog stupnja
diskriminacije, stereotipa, tortura, kao i jednostrano drskog odnosa od strane predstavnika
jednog dijela administracije ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a prema
Koordinacionom odboru udruženja i saveza osoba sa invaliditetom (KOUIS OSI) USK-a, što se
naravno negativno reflektira na položaj svih osoba sa invaliditetom( OSI) na kantonu.
Mislimo da zbog čestog diskontinuiteta istitucije ministra u pomenutom ministarstvu isti nije u
mogućnosti da kontrolira gore pomenuto stanje.
Želimo ovdje istaknuti da ovakav odnos predstavnika dijela administracije resornog ministarstva
nanosi štetu ovoj marginaliziranoj i ranjivoj kategoriji društva na kantonu, koja se ogleda u
kršenju Međunarodnog i domaćeg zakonodavstva koje se referira na potrebe i prava OSI u
sljedećim područjima:Socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovanje, zapošljavanje,
pristupačnost, te servisi podrške po raznim oblicima invaliditeta.
KOUIS OSI USK-a je od strane pomenutog ministarstva u potpunosti isključen iz socijalnog
dijaloga, samim tim nam je onemogućeno da dijalogom i interesornim oblikom saradnje
zasnovane na UN Konvenciji o pravima OSI damo svoj doprinos u poboljšanju položaja OSI po
svim gore pobrojanim područjima.
Napominjemo da su nam prošle godine onemogućili sredstva za rad svih naših kantonalnih
devet udruženja iako smo uredno podnijeli izviještaje o utrošku sredstava za 2017 godinu koji su
i razmatrani, a potom i usvojeni na Vladi 09.10.2018.g.Naravno to njima nije bilo
dovoljno.Pokušaj dijela predstavnika administracije resornog ministarstva da svojim
subjektivnim viđenjem koje je opterećeno jako lošim međuljudskim odnosima prema ovoj
Koordinaciji stalno iznova pokušavaju da nas neosnovano inkriminiraju, kao i problematiziraju
naš način rada.
Naravno za sve ovo dosada nikad niko od njih nije bio sankcioniran. Valjda zato što ne postoji
adekvatan sankcioni mehanizam za ovakve propuste administracije.
Mi nesmatramo da smo bezgriješni, ali da predstavnici pomenutog ministarstva imaju istinski
dobru namjeru oni bi pravovremeno s nama zajedno radili po edukativnom interesornom
standardu u cilju poboljšanja kvaliteta kapaciteta rada naših udruženja i saveza sa invalidskim
prefiksom koja bi trebalo da imaju poseban tretman uvažavanja i razumijevanja, a našto

obavezuje Međunarodno i domaće Zakonodavstvo koje se referira na prava i potrebe OSI kao i
njihovih predstavnika.
Nedvojbeno je očigledno da nam se ukidanjem namjenskih sredstava za rad ovih udruženja želi
onemogućiti dalji rad.Gore pomenuti predstavnici ministarstva zdravstva rada i socijalne politike
imaju namjeru da o osobama sa invaliditetom deklarativno lijepo pričaju i da tu priču kroz razne
komisije ili preraspodijelu sredstava jako dobro naplate, a da u praksi osobe sa invaliditetom od
toga nemaju nikakvu korist.To je po njihovom shvatanju moguće samo ako onemoguće rad i
finansiranje KOUIS OSI USK-a, što trenutno i pokušavaju.
Zbog svega gore pobrojanog a ima i više mislimo da ćemo na ovakav način skrenuti pažnju na
naše prisutne probleme svim primaocima ovog našeg otvorenog pisma nezadovoljstva poslije
kog očekujemo Vaše valjano očitovanje.Naravno mi smo voljni da razgovaramo sa svim gore
pomenutim akterima kojim smo naslovili ovaj naš Akt.
Očekujemo da ćemo zajedno u maniru demokratskog načela zajedničkog socijalnog dijaloga
dati svoj prilog u rješavanju prisutnog problema.
KOUIS OSI USK-a sa osobama sa invaliditetom čiji smo predstavnici zbog čega gore
pomenutog će biti dovedeni u situaciju da u okviru Kampanje „UZ ZID“ odsada dolazimo sa
većim brojem osoba sa invaliditetom na sastanke Vlade i Skupštine kako bismo Vašu pažnju,
kao i ingerencije usredsredili na rješavanje svih gore postojećih problema OSI USK-a.
Mi hoćemo da vjerujemo da najveći broj primaoca ovog našeg pisma koji obnaša Vlast po bilo
kojem osnovu u kantonu neće ostati:slijep, nijem ni gluh na probleme s kojim se suočavaju
osobe sa invaliditetom na kantonu.
Mi smo protočni za sve razgovore, kao i sastanke gdje ćemo još detaljnije izložiti sve naše
prisutne poteškoće.Očekujemo Vašu: čojstvenu, stručnu, profesionalnu, statusnu i moralnu
podršku sa pozicija koje obnašate u Vlasti.
Molimo Vas da nedozvolite da osobe sa invaliditetom s inalidskim kolicima, bijelim štapovima,
tamnim naočalima, pempas pelenama i drugim životnim problemima u budućnosti moraju
blokirati rad Skupštine i Vlade, da bi na takav način skrenuli pažnju na naš težak položaj.
Za ovakav oblik izražavanja nezadovoljstva nalazimo uporište u :
1. UN Konvenciji o pravima OSI koja je po ratifikovanju od strane BiH postala
obavezivajuća Ustavna kategorija na svim nivoima u BiH.
2. Standardna pravila (SP)
3. Zakon o zabrani diskriminacije
4. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom
USK-a

S poštovanjem!

Dostavljeno:
-Premijer Vlade USK-a
-Ministarstvo finansija USK-a
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK-a
-Predsjedvajućem Skupštine USK-a
-Svim zastupnicima i zastupnicama Skupštine USK-a
-Kantonalni Sud
-Kantonalno tužilaštvo
-Kantonalni MUP
-Mediji
-Ministarstvo za boračka pitanja
-Ministarstvo pravde
-KOUIS OSI USK
-a/a

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK-a
Jusmir Alibabić

1

Ovom prilikom želimo obavijestiti kako domaću tako i međunarodnu javnost o visoko diskriminirajućem – ignorantskom odnosu Vlade USK-a kao i resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prema Koordinacionom odboru udruženja iSaveza OSI USK, samim tim i prema svim ostalim OSI uopšte.

Ova Koordinacija je u više navrata predlagala radno-konsultativne sastaneke sa gore navedenim, međutim, isti nikada do sada ništa od dogovorenih zaključaka nisu proveli.

Mi smo kao predstavnici NVO sektora sa invalidskim predznakom u potpunosti isključeni iz socijalnog dijaloga. Onemogućili su namfinanciranje za 2018 godinu, a samim tim i rad svih 9 kantonalnih Udruženja i Saveza ove Koordinacije.

 

 

 

 

Krupska bb Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

 

 

U svoje ime i u ime
Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona
iskrene čestitke povodom
Dana Nezavisnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine gdje god bili od srca želim.
Neka Svemogući Bog ujedini srca i pamet našu, te čuva i sačuva i nas i Bosnu i Hercegovinu.

Amin!

 

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.