Mjesečne arhive:

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:27.08.2019.g.
Broj:27-08-08/19NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest – poziv

 

Poštovana/i,

Obaviještavamo Vas, a i pozivamo da s nama zajedno 28.08.2019.g. s početkom u 12 sati i 30 minuta u
prostorijama Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK-a sudjelujete u nastavku provođenja
aktivizma „UZ ZID“, što znači obilježavanje – podsjećanje na 28.11.2018.g.
Datum diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture bez presedana koju su nad ovom
Koordinacijom provodili tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom
Krizmanić.Po obilježavanju ovog datuma koji ćemo svako mjesečno na isti datum redovno provoditi sve
dok se određene stvari ne poboljšaju.Vas pozivamo da na radno konsultativnom sastanku tog dana radimo
po svim već otvorenim pitanjima koja se referiraju na prava i potrebe OSI, kao i provođenja
Međunarodnih i domaćih zakonskih okvira iz ovih područja.Dakle, tu smo ako Bog da u srijedu u
pomenuto vrijeme na pomenutom mjestu i po gore pobrojanim otvorenim pitanjima.

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK
-Premijer USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Mediji
-KOUIS OSI USK
-a/a

 

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupskabb Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669, e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Svemogući Bože,
Skrušeno i ponizno Te molimo da naši kurbani u Tvoje ime prinijeti – žrtvovani voljom
Tvojom budu otkup svih nedaća i grijeha na oba svijeta za sve ljude. Amin!
U svoje ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.