Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:25.01.2020.g.
Broj:25-1-01/2020NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest – poziv

 

Poštovana/i,

Obaviještavamo Vas, a i pozivamo da s nama zajedno 28.01.2020.g. s početkom u 12 sati i 30 minuta u
prostorijama Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK-a sudjelujete u nastavku provođenja
aktivizma „UZ ZID“, što znači obilježavanje – podsjećanje na 28.11.2018.g.datum: diskriminacije,
stereotipa, traumatiziranja i torture bez presedana koju su nad ovom Koordinacijom provodili tadašnji
ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić.
Po obilježavanju ovog datuma, koji ćemo svako mjesečno na isti datum redovno provoditi sve dok se
određene stvari ne poboljšaju,Vas pozivamo da na radno konsultativnom sastanku tog dana radimo po
svim već otvorenim pitanjima koja se referiraju na prava i potrebe osoba sa invaliditetom (OSI), kao i
provođenja Međunarodnih i domaćih zakonskih okvira iz ovih područja.
Dakle, tu smo ako Bog da u utorak u pomenuto vrijeme na pomenutom mjestu i po gore pobrojanim
otvorenim pitanjima.

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,Ministarstvo privrede USK
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:25.01.2020.g.
Broj:25-2-01/2020NZ

 

Poziv na podršku

Poštovana/i,

Ovaj prilog koji Vam dostavljamo potvrđuje – i oslikava stanje i položaj članova KOUIS OSI, kao i svih
osoba sa invaliditetom(OSI) na USK-u.Ovo stanje u kom se nalazimo je produkt:diskriminacije,
stereotipa, traumatiziranja, represije, kao i totalne isključenosti iz socijalnog dijaloga ove naše
Koordinacije od strane predstavnika resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, koji
isti nad nama provode od 28.11.2018.g. u kontinuitetu.Dosada smo Vam u više navrata činjenično
predočavali ovu problematiku i pozivali Vas i ovaj put to činimo da u prevazilaženju iste radimo zajedno.
Napomena:Napominjem da su nam predstavnici gore pomenutog ministarstva i za 2019, kao i 2018
godinu onemogućili osnovna sredstva za rad i programske aktivnosti naših udruženja, kršeći po ko zna
koji put Međunarodni i domaći zakonski okvir u kom je jasno određen odnos prema osobama sa
invaliditetom(OSI) i njihovim pravima, kao i udruženjima i organizacijama koje okupljaju ove ranjive
kategorije.Ova Koordinacija je svojim prisustvom pred Skupštinom uz podršku većeg broja OSI, kada se
usvajao Buđžet USK za 2019 godinu iz insistirala na Amandmanu koji su zastupnici/e Skupštine usvojili,
kao dio Buđžeta za 2019 godinu, koji je ugrađen u Zakon o izvršenju Buđžeta u Članu 36. Stav 2.i
zamislite predstavnici resornog ministarstva kažu nama da je Skupštna kao Zakonodavni organ
postupila"nezakonito" i naravno nisu ispoštovali ni proveli Čan.36.Stav 2.
Možda je bitno da znate da ovim dopisom otvaramo aktivizam 10 godina od ratifikacije
UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom-Jubilej – primjena ili debakl iste.
Očekujemo Vašu podršku.

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Ministarstvo finansija USK
-Predstavnici političkih stranaka USK
.Poslanicima USK
-Kantonalni Sud i Tužilašvo USK
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.