Mjesečne arhive:

 

 

Ul. Krupskabb Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669, e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali, zato se ti svome Gospodaru A.đž.š.moli i kurban kolji,
onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.(Sura Kevser-Kuran časni).
Gospodaru naš primi čin našeg prinošenja kurbana u Tvoje ime i oprosti nam dosadašnje,
sadašnje i buduće grijehe naše.Amin!
U svoje ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/443 669,061/860 600,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:26.07.2020.g.
Broj:26-1-07/2020NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Obaviještavamo Vas da uobičajeni termin Kampanje „UZ ZID“ kojom obilježavamo 28.11.2018.g.datum:
podsjećanja, kao i obilježavanja diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture, zlostavljanja bez
presedana kao i onemogućavanje svakog oblika socijalnog dijaloga koju su nad ovom Koordinacijom
provodili tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić,a koju u
kontinuitetu i dalje provode predstavnici resornog Ministarstva zdravsta, rada i socijalne politike USK
prema ovoj Koordinaciji, što svjedoči da nam gore pomenuti na nezakonit način uskraćivaju već dvije
godine zaredom financijska sredstva za rad svih naših 9 (devet)kantonalnih udruženja i saveza, kao i svaki
oblik socijalnog dijaloga.Ova Koordinacija je u okviru Kampanje „UZ ZID“ u ovom mjesecu
07.07.2020.g. održala Seminar na otvorenom na temu
Međunarodno i domaće zakonodavstvo – 10. godina UN Konvencije Jubilej ili debakl, kao i Peticiju
našeg nezadovoljstva sa pobrojanim zahtjevima uručenu protokolom ovom ministarstvu.Proveli smo
protestnu šetnju s kojom smo odaslali nezadovoljstvo naspram odnosu gore pomenutih predstavnika
ministarstva prema osobama sa invaliditetom kao i prema našoj Koordinaciji.

 

Očekujemo očitovanje nadležnih po gore pomenutom, a pripremamo i naredne oblike izraza našeg
nezadovoljstva u još radikalnijem i demokratski dopustivom obliku o čijoj realizaciji i provođenju ćemo
blagovremeno obavijstiti sve međunarodne i domaće sudionike u BiH i Vas naravno.
Ovaj 28.07.ćemo obilježiti ovim dopisom na ovakav način zbog opšte poznatih reduciranih oblika
prouzročenih korona virusom, pa ćemo s toga ovim dopisom na ovaj način održati kontinuitet Kampanje
„UZ ZID“ za 28.07.2020.g. i istu distribuirati kao izraz našeg nezadovoljstva svim međunarodnim i
domaćim akterima u BiH i ovom ministarstvu.
Čim se steknu uslovi za uobijačeno postupanje u slučaju provođenja aktivizma Kampanje „UZ ZID“ istu
ćemo provoditi, kao i prije korone.

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,Ministarstvo privrede USK
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/443 669,061/860 600 e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:22.06.2020.g.
Broj:22-01-06/2020NZ

 

PREDMET:PRILOG – PODRŠKA PETICIJI NAŠIH ZAHTJEVA

 

Poštovana/i,

U prilogu Vam dostavljamo podršku peticiji s našim zahtjevima koju smo radili pod posebnim
epidemiološkim okolnostima u vremenskom periodu u trajanju od sedam dana sa prikupljena
754 potpisa podrške.
Istu smo 07.07.2020.g. predali na protokol sa naznakom Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne
politike Unsko sanskog kantona, jer se na isto odnose svi naši pobrojani zahtjevi.
KOUIS OSI USK će u narednom periodu razmotriti i ostale mjere koje ćemo biti u situaciji
preduzimati i provoditi ukoliko se gore pomenuto Ministarstvo ogluši o zahtjeve ove Peticije.

 

Peticiju možete pročitati ovdje

 

S poštovanjem,
Dostavljeno:
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK, -Predsjedavajući Skupštine USK
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK,Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo privrede USK, Ministarstvo boraca USK,-Poslanicima USK,-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke,-Mediji, Naša stranica, KOUIS OSI USK

 

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:11.07.2020.g.
Broj:01-11-7/2020NZ

 

Vildana Alibabić
Zastupnica Naše stranke USK

 

Predmet:Odgovor -Informacija

Poštovana gospođo Vildana,

 

Vi ste u okviru Vaših mogućnosti neko ko u kontinuitetu prati naše aktivizme, kao i poteškoće
kojim smo izloženi od 2018 godine pa smo htjeli da Vas informativno po osnovu naših
aktivizama uvedemo i u ovu proceduru ovog za nas važnog Nacrta Zakona u čijoj pripremi je
svoj doprinos dao i KOUIS OSI USK-a.Zbog ovakvih i sličnih doprinosa od naše strane o
položaju osoba sa invaliditetom( OSI) i jesmo izloženi vidu pokušaja: sataniziranja, torture,
diskriminacije, terorisanja i zlostavljanja kao i onemogućavanja svakog oblika socijalnog dijaloga
od strane predstavnika resornog Ministarstva rada i socijalne politike USK-a predvođeni Ivankom
Krizmanić i njenim sljednicima/ama.
Napominjem da smo na sličan način sudjelovali u donošenju Federalnog Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, te formiranju Fonda za
zapošljavanje OSI na tom osnovu gdje se pod povoljnim okolnostima zaposlilo više od 1.500
osoba sa invaliditetom, a gore pomenuto Ministarstvo u tadašnjoj proceduri nije dalo saglasnost
na pomenuti Zakon.Sudjelovali smo u pripremi i donošenju Strategija politika u oblasti
invaliditeta, te u tom smislu uradili i implementirali Lokalni plan OSI za područje USK
– Život bez barijera 2012 – 2016 godina koji su gore pomenuti predstavnici resornog
Ministarstva „brižljivo“ostavili u ladice i „više od godinu i po dana bili zaboravili proslijediti na
usvajanje Vladi“.A onda mi kao i uvijek ih galamom podsjetili, pa je LPAI dobio zeleno svjetlo
Vlade USK-a.

I ima tih aktivizama još koji su postali ozbiljna smetnja gore pomenutom djelu inertne i
stereotipom opterećene administracije koji su pod krinkom naše „ netrensparentnosti“ htjeli i
hoće da osporavajući naš rad poštede sebe od obaveza za koje su dobro plaćeni, a iste ne provode.
Evo malo pojašnjenja Vama zbog Vaše dobre namjere unijetosti u naš rad, kao i barijere
administracije koje nam pokušavaju, a djelom i prave ozbiljne smetnje.
Ali mi ćemo ako Bog da ovo uspješno broditi i prebroditi.
Hvala za Vaše pojašnjenje u pokušaju podrške prema nama i drago nam je da ste osjetili sve
prizemluke i prljave igre nadležnih što ste nama i sama pisala u prethodnim aktima.
Cjenimo Vaše nastojanje i nedvojbenu podršku našem pokretu, bez obzira koliko to trenutno nije
dalo po Vašem pojašnjenju očekivane rezultate.Hvala za ljudski fon razumijevanja.Uvijek ćemo
sa zadovoljstvom znati cjeniti Vaš doprinos u pokušaju za ove osjetljive kategorije društva.

 

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Vildana Alibabić
-KOUIS OSI USK
-Naša stranica
-Mediji
-a/a

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb Bihać, e-mail:polimiusk@gmail.com,mob:061443 669,

061/860600,Tel/fax:037/684 351

 

Datum:8.07.2020.g
Broj:01-08-07/2020NZ

 

Predmet:Informacija

 

Poštovana/i,

Dostavljamo Vam informaciju o proceduralnom toku izmjena i dopuna Nacrta Federalnog
Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom.
U pripremi i ažuriranju ovoga i drugih važnih mađunarodnih i domaćih zakonskih akata od
koristi za prava i potrebe osoba sa invaliditetom kroz različite oblike kampanja, aktivizama i
pritisaka i naša Koordinacija je dala, daje i davaće svoj puni doprinos.
U prilogu je pomenuti zakonski akt.

 

Ovdje kliknite na link

 

S poštovanjem,

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.