Mjesečne arhive:

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/443 669,061/860 600,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:26.08.2020.g.
Broj:26-1-08/2020NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

Obaviještavamo Vas da uobičajeni termin Kampanje „UZ ZID“ kojom obilježavamo 28.11.2018.g.datum
podsjećanja, kao i obilježavanja: diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture, zlostavljanja bez
presedana kao i onemogućavanje svakog oblika socijalnog dijaloga koju su nad ovom Koordinacijom
provodili tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić,a koji u
kontinuitetu isti i dalje provode prema ovoj Koordinaciji,što svjedoči da nam gore pomenuti na nezakonit
način uskraćivaju već dvije godine zaredom financijska sredstva za rad svih naših 9 (devet)kantonalnih
udruženja i saveza, kao i svaki oblik socijalnog dijaloga.
Ova Koordinacija je u okviru Kampanje „UZ ZID“ 07.07.2020.g. održala Seminar na otvorenom na temu
Međunarodno i domaće zakonodavstvo – 10. godina UN Konvencije Jubilej ili debakl, kao i Peticiju
našeg nezadovoljstva sa pobrojanim zahtjevima uručenu protokolom ovom ministarstvu.Proveli smo
protestnu šetnju s kojom smo odaslali nezadovoljstvo naspram odnosu gore pomenutih predstavnika
ministarstva prema osobama sa invaliditetom kao i prema našoj Koordinaciji.
Očekujemo očitovanje nadležnih po gore pomenutom, a pripremamo i naredne oblike izraza našeg
nezadovoljstva u još radikalnijem i demokratski dopustivom obliku kao što su blokada saobraćajnica i

graničnog prelaza i stupanje u štrajk glađu koji planiramo ako Bog da organizirati i provesti u septembru
mjesecu uz poštivanje važećih i postojećih epidemioloških mjera.Kada usaglasimo datum realizacije gore
pomenute aktivnosti o tomu ćemo blagovremeno obavijestiti sve međunarodne i domaće sudionike u BiH
i vas naravno.

Ovaj 28.08.2020.g. ćemo obilježiti ovim dopisom na ovakav način zbog opšte poznatih reduciranih oblika
prouzročenih koronavirusom, pa ćemo s toga ovim dopisom na ovaj način održati kontinuitet Kampanje
„UZ ZID“ za 28.08.2020.g. i istu distribuirati kao izraz našeg nezadovoljstva svim međunarodnim i
domaćim akterima u BiH i ovom ministarstvu.
Čim se steknu uslovi za uobijačeno postupanje u slučaju provođenja aktivizma Kampanje „UZ ZID“ istu
ćemo provoditi, kao i prije korone.
Napomena:Očekujemo od svih vas koji po bilo kom osnovu sudjelujete u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti
kantona da se očitujete prema našem prethodno upućenom zahtjevu svima vama za vanrednu podršku u
vanrednoj situaciji iz vanrednih Međunarodnih sredstava koju je ovaj kanton dobio u iznosu od
ca. 24 miliona KM.
Prema našem prethodnom zahtjevu u iznosu od po 15.000,00 KM prema svakom udruženju
pojedinačno,dakle za svih naših devet udruženja bi to iznosilo ukupno 135.000,00 KM.Očekujemo da
ćete u ovim teškim vremenima za cjeli svijet kugle zemaljske pa i ovaj kanton manirom solidarnosti i
razumijevanja provesti ovaj naš zahtjev, te tako pokazati nedvojben standard podrške našem neupitnom
kvalitetu rada.

 

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,Ministarstvo privrede USK
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/

 

Koordinator ove akti

vnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.