Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/443 669,061/860 600,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:27.09.2020.g.
Broj:01-09-27/2020NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

Obaviještavamo Vas da uobičajeni termin Kampanje „UZ ZID“ kojom obilježavamo 28.11.2018.g.datum
podsjećanja, kao i obilježavanja: diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture, zlostavljanja bez
presedana kao i onemogućavanje svakog oblika socijalnog dijaloga koju su nad ovom Koordinacijom
provodili tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić,a koji u
kontinuitetu isti i dalje provode prema ovoj Koordinaciji,što svjedoči da nam gore pomenuti na nezakonit
način uskraćivaju već dvije godine zaredom financijska sredstva za rad svih naših 9 (devet)kantonalnih
udruženja i saveza, kao i svaki oblik socijalnog dijaloga.
Ova Koordinacija je u okviru Kampanje „UZ ZID“ 07.07.2020.g. održala Seminar na otvorenom na temu
Međunarodno i domaće zakonodavstvo – 10. godina UN Konvencije Jubilej ili debakl, kao i Peticiju
našeg nezadovoljstva sa pobrojanim zahtjevima uručenu protokolom ovom ministarstvu.Proveli smo
protestnu šetnju s kojom smo odaslali nezadovoljstvo naspram odnosu gore pomenutih predstavnika
ministarstva prema osobama sa invaliditetom kao i prema našoj Koordinaciji.

 

Očekujemo očitovanje nadležnih po gore pomenutom, a pripremamo i naredne oblike izraza našeg
nezadovoljstva u još radikalnijem i demokratski dopustivom obliku kao što su blokada saobraćajnica i
graničnog prelaza i stupanje u štrajk glađu koji planiramo ako Bog da organizirati i provesti
u narednom mjesecu uz poštivanje važećih i postojećih epidemioloških mjera.Kada usaglasimo datum
realizacije gore pomenute aktivnosti o tomu ćemo blagovremeno obavijestiti sve međunarodne i domaće
sudionike u BiH i Vas naravno.

Ovaj 28.09.2020.g. ćemo obilježiti ovim dopisom na ovakav način zbog opšte poznatih reduciranih oblika
prouzročenih koronavirusom, pa ćemo s toga ovim dopisom na ovaj način održati kontinuitet Kampanje
„UZ ZID“ za 28.09.2020.g. i istu distribuirati kao izraz našeg nezadovoljstva svim međunarodnim i
domaćim akterima u BiH i ovom ministarstvu.Čim se steknu uslovi za uobijačeno postupanje u slučaju
provođenja aktivizma Kampanje „UZ ZID“ istu ćemo provoditi, kao i prije korone.
Napomena:
Očekujemo od svih vas koji po bilo kom osnovu sudjelujete u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti kantona da se
očitujete prema našem prethodno upućenom zahtjevu svima vama za vanrednu podršku u vanrednoj
situaciji iz vanrednih Međunarodnih sredstava koju je ovaj kanton dobio u iznosu od
ca. 24 miliona KM.
Prema našem prethodnom zahtjevu u iznosu od po 15.000,00 KM prema svakom udruženju
pojedinačno,dakle za svih naših devet udruženja bi to iznosilo ukupno 135.000,00 KM.Očekujemo da
ćete u ovim teškim vremenima za cjeli svijet kugle zemaljske pa i ovaj kanton manirom solidarnosti i
razumijevanja provesti ovaj naš zahtjev, te tako pokazati nedvojben standard podrške našem neupitnom
kvalitetu rada.

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,Ministarstvo privrede USK
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ul. Hamzibegova br.2 79260 Sanski Most Mob:061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:07.09.2020.g.
Broj:01-7-09/2020NZ

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD BIHAĆ
Bosanska br.4
77000 Bihać
n/r predsjednika Suda

 

Predmet:Podnesak

 

Poštovani,
Ovim podneskom Vam se obraćamo i istim imamo za cilj da Vas upoznamo o sljedećem:
Naime, svih naših devet udruženja različitih profila osoba sa invaliditetom, kako slijedi:
1.Udruženje slijepih građana USK-a
2. Udruženje građana oštećenog sluha i govora USK-a
3. Udruženje „Radosti druženja, roditelja, djece i mladih sa posebnim potrebama USK-a,ž
4. Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika USK-a
5. Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize USK-a
6. Udruženje građana oboljelih od poliomeylitisa, povrede mozga i kičmene moždine USK-a
7.Kantonalno udruženje civilnih žrtava rata i porodica sa djecom
8. Udruženje distrofičara USK-a
9. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti USK-a

 

Uvezani u koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko sanskog kantona
(KOUIS OSI USK) smo od 28.11.2018 godine izloženi: diskriminaciji, torturi, zlostavljanju, isključenosti
iz svakog oblika socijalnog dijaloga, kao i onemogućavanju redovnog finansiranja rada ove Koordinacije
od strane predstavnika Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike Unsko sanskog kantona na čelu sa
Ivankom Krizmanić i drugima.

 

Gore navedeno potvrđuje kršenje međunarodnih i domaćih okvira koji se referiraju na prava i potrebe
osoba sa invaliditetom (OSI) kao i njihovih udruženja i saveza, kako slijedi:
– UN Konvencije o pravima OSI koja je ratifikovana od strane Bosne i Hercegovine 2010 godine,
ista je samim tim i ustavna kategorija u smislu obaveznog provođenja i primjene.
– UN Standardna pravila , Evropska Konvencija o zaštiti osnovnih ljudskih prava
Napomena:Invaliditet je po definiciji osnovno ljudsko pravo.
– Potom Zakon o zabrani diskriminacije OSI,
– Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom USK,
Zakon o izvršenju Buđžeta USK za 2019 godinu.

 

Sve naše gore navode potkrepljujemo činjenicom da u prilog gore navedenoj diskriminaciji i ostalim
oblicima torture idu i podnijeti prekršajni nalozi u dva navrata po duplom osnovu za svih naših devet
udruženja i njihovih predsjednika ponaosob u maksimalističkim novčanim iznosima.
Naravno, isti se temelje na primjeni pogrešnog zakonskog osnova pa samim tim i pogrešnog činjenisanja –
kvalifikacije djela koje nam se stavlja na teret.
Nismo organizirali nikakav oblik protesta niti bili remetilački faktor po bilo kom osnovu, ali smo
desetinama puta do sad bezuspješno tražili radno konsultativni sastanak i otvaranje socijalnog dijaloga sa
predstavnicima Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a na koji su se isti svaki put oglušili.
Dopustivim demokratskim oblikom otpora na ovakav odnos ustanovili smo i provodili i provodimo
Kampanju „UZ ZID“ na mjesečnom nivou.Istom smo imali za cilj da pozovemo nadležne iz gore
pomenutog Ministarstva na obavezu primjene i provođenja međunarodnih i domaćih zakonskih okvira
koji se referiraju na primjenu prava i potreba OSI i njihovih udruženja i saveza.
Naravno svaki put smo im slali – poziv za radno konsultativni sastanak na koji se nisu odazivali.
Sva naša nastojanja da prevaziđemo ovakav odnos prema ovoj Koordinaciji nisu dala rezultate, naprotiv
dobili smo naručene prekršajne naloge i to je razlog što smo se opredijelili za sudsko odlučivanje po istim
u kom očekujemo prostor za dokazivanje neosnovanosti kvalifikacije koja nam se stavlja na teret.
Napomena:
Očekujemo od ovog Suda da prilikom provođenja ročišta po svim našim prekršajnim nalozima se bazira
na sve pomenute međunarodne i domaće zakonske propise koji tretiraju problematiku ovih ranjivih i
visoko marginaliziranih kategorija društva da nam se omogući adekvatna asistivna tehnika – pomagala,
što podrazumijeva i pristupačnost po svim osnovama za sve profile invaliditeta, te da se zbog istovjetnih
naloga prirode kvalifikacije prekršajnog djela objedini postupak po svim podnijetim zahtijevima za sudsko
odlučivanje ili pak da sva ročišta po našim predmetima budu zakazana u istom danu – terminu.
Očekujemo da ćete razmotriti ovaj naš podnesak i o istom se blagovremeno očitovati.
Naravno, želimo sa Vama predsjednikom ovog Suda zatražiti prijem u terminu za stranke, zbog svega
gore iznijetog u ovom podnesku. Voljni smo dostaviti u cilju što kvalitetnijeg provođenja postupka
sudskog odlučivanja sve pobrojane međunarodne i domaće zakonske okvire na uvid.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Općinski Sud Bihać
-Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU Ambasador Johann Sattler
a/a

Koordinator ove aktivnosti prof. pol. nauka Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.