Mjesečne arhive:

Datum:30.10.2020.g.
Broj:1-10-27/2020NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest

Poštovana/i,

 

Obaviještavamo Vas da uobičajeni termin Kampanje „UZ ZID“ kojom obilježavamo 28.11.2018.g.datum
podsjećanja, kao i obilježavanja: diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture, zlostavljanja bez
presedana kao i onemogućavanje svakog oblika socijalnog dijaloga koju su nad ovom Koordinacijom
provodili i provode tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom
Krizmanić,a koji u kontinuitetu isti i dalje provode prema ovoj Koordinaciji,što svjedoči da nam gore
pomenuti na nezakonit način uskraćivaju već dvije godine zaredom redovna financijska sredstva za rad
svih naših devet kantonalnih udruženja i saveza, kao i svaki oblik socijalnog dijaloga.
Ova Koordinacija je u okviru Kampanje „UZ ZID“ 07.07.2020.g. održala Seminar na otvorenom na temu
Međunarodno i domaće zakonodavstvo – 10. godina UN Konvencije Jubilej ili debakl, kao i Peticiju
našeg nezadovoljstva sa pobrojanim zahtjevima uručenu protokolom ovom ministarstvu.Proveli smo
protestnu šetnju s kojom smo odaslali nezadovoljstvo naspram odnosu gore pomenutih predstavnika
ministarstva prema osobama sa invaliditetom kao i prema našoj Koordinaciji.
Očekujemo očitovanje nadležnih po gore pomenutom, a pripremamo i naredne oblike izraza našeg
nezadovoljstva u još radikalnijem i demokratski dopustivom obliku kao što su: blokada saobraćajnica i
graničnog prelaza i stupanje u štrajk glađu koji planiramo ako Bog da organizirati i provesti
u narednom mjesecu uz poštivanje važećih i postojećih epidemioloških mjera.Kada usaglasimo datum
realizacije gore pomenute aktivnosti o tomu ćemo blagovremeno obavijestiti sve međunarodne i domaće
sudionike u BiH i Vas naravno.
Ovaj 28.10.2020.g. ćemo obilježiti ovim dopisom na ovakav način zbog opšte poznatih reduciranih oblika
prouzročenih koronavirusom, pa ćemo s toga ovim dopisom na ovaj način održati kontinuitet Kampanje
„UZ ZID“ za 28.10.2020.g. i istu distribuirati kao izraz našeg nezadovoljstva svim međunarodnim i
domaćim akterima u BiH i ovom ministarstvu.Čim se steknu uslovi za uobijačeno postupanje u slučaju
provođenja aktivizma Kampanje „UZ ZID“ istu ćemo provoditi, kao i prije korone.

 

Napomena:
Očekujemo od svih Vas koji po bilo kom osnovu sudjelujete u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti kantona da
se očitujete prema našem prethodno upućenom zahtjevu svima Vama za vanrednu podršku u vanrednoj
situaciji iz vanrednih Međunarodnih sredstava koju je ovaj kanton dobio u iznosu od
ca. 24 miliona KM.Prema našem prethodnom zahtjevu u iznosu od po 15.000,00 KM prema svakom
udruženju pojedinačno,dakle za svih naših devet udruženja bi to iznosilo ukupno 135.000,00 KM.
Namjera nam da Vam po ko zna koji put i ovaj put argumentovano, naravno ukažemo na ozbiljne
nezakonite radnje od gore pomenutih aktera predstavnika resornog ministarstva zdravstva rada i socijalne
politike USK, pođem od bivšeg ministra Hazima Kapića, aktualne ministrice Nermine Ćemalović, Ivanke
Krizmanić, Azeme Babić i dr. koji udruženim zločinačkim poduhvatom od 2018 godine lažu javnost o
našim tobožnjim kriminalnim radnjama netransparentnim radom i drugim neutemeljenim spinovanim
tvrdnjama bez osnova.
a) Uskratili su nam na nezakonit način osnovna financijska sredstva za rad svih naših devet
udruženja i saveza, pođem od 2018 godine.Onemogućili su nam svaki oblik socijalnog dijaloga
također od 2018 godine kršeći tako sve međunarodne i domaće zakonske okvire glede prava i
potreba osoba sa invaliditetom(OSI).Ponašaju se prema nama aferaški pokušavajući s policijskom
torturom provoditi nad nama oblike represije i zastrašivanja.Naravno na nezakonit i neosnovan
način.Bili su naručioci prekršajnih naloga sa drakonskim novčanim iznosima 8.000,00 KM za
svako udruženje i hvalili se kako su nam natovarili policiju na leđa.Zatražili smo sudsko
odlučivanje koje se završilo obustavom postupka. Na uvid Rješenja Suda za prekršaje.
b) Odgovor na naša potraživanja redovnih sredstava za ograniziranje redovne 14. Međunarodne
konferencije o statusu i pravima OSI, odgovaraju da nemaju planirana sredstva, što je noturna laž.
Prilog ovaj njihov sramni Dopis, kao i istiniti Akt sa kontinuiranim kodom o redovnoj i planskoj
višegodišnjoj podršci ovoj Kampanji.
c) O principu neviđene bestijalnosti gore pomenutih predstavnika ministarstva, tvrde da smo
netransparentni i onemogućavaju finansiranje naših redovnih i drugih aktivnosti.Dakle
onemogućavaju nam na nezakonit način namjenska sredstva, a istovremeno nam žele uspješan rad
u provođenju naših aktivizama, gdje nemogu prisustvovati, pa čak ni zoom aplikacijom.No zato
mogu predstavnici Evropske Unije, kao i dr. međunarodni kredibilni autoriteti i evo jednog
primjerka njihovog mišljenja o našem radu.
Sve ovo što vam dostavljamo na uvid bi trebalo da bude alarm za preispitivanje dosadašnjeg odnosa
predstavnika gore pomenutog ministarstva prema ovoj koordinaciji, te donošenje i provođenje
adekvatnih mjera za otklanjanje svih gore pomenutih oblika diskriminacije,nasilja, torture, te
neodložnog uspostavljanja socijalnog dijaloga, kao i vraćanja redovnih sredstava za rad svih naših
devet udruženja koja su nam na nezakonit način obustavljena.U prilogu je nekoliko bitnih akata koje
potkrepljuju sve naše tvrdnje, a ako ih pročitate vjerujemo da ćete prekinuti Vašu šutnju s kojom ste se
do sada solidarisali sa gore pomenutim predstavnicima resornog ministarstva zdravstva, rada i
socijalne politike USK.

 

Rješenje suda

Obvijest

Odluka 1

odluka 2

DELEGACIJA EU O MEĐ. KONFERENCIJI

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH Biljana Tomić Program menađžer
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMSRIP
-a/a

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Sanski Most:Hotel „ASI“28. i 29.10.2020.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

14. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI
Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih

epidemioloških mjera

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
-Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
(2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

Pozivamo Vas da shodno poštivanju prisutnih epidemioloških mjera sudjelujete u radu
14. Međunarodne konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom Kampanja
„Djelujmo zajedno“u okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja
osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021).Konferencija će se održati 28. i
29.10.2020.g. u Sanskom Mostu u Hotelu „ASI“.Organizator snosi troškove smještaja i
hrane za reducirani broj fizički prisutnih učesnika, kao i troškove zaštitne opreme i
sredstava za dezinfekciju Covida 19.
Za one koji će konferenciju pratiti posredstvom zoom aplikacije ćemo pravovremeno uz
saradnju struke objasniti i dostaviti tehničku mogućnost praćenja rada konferencije.
Napomena:Molimo sve one s kojim budemo dogovorili mogućnost fizičkog prisustva da
svi zajedno poštujemo aktualne epidemiološke mjere uz obaveznu opremu rukavice i
maske, kao i mjerenje tjelesne temperature.
Svako ko tog dana bude imao bilo kakve simptome povišene temperature i prehlade neka
sačuva i sebe i nas i ostane kući i naš rad prati zoom aplikacijom.
U prilogu: ID broj zoom aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123

 

Radujemo se zajedničkom radu.

Molimo da Vaše učešće u radu potvrdite najkasnije do ponedjeljka
26.10.2020.g. do 12 sati.

 

 

 

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Kontakt tel/fax:00387 37 684 351
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 416 907

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK
Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Poštovana/i,
Znate kao i ja da smo od 2018 godine neviđenom torturom, diskriminacijom, zlostavljanjem i dr. oblicima pritiska i zastrašivanja, kao i nezakonitim
radnjama obustavljanja socijalnog dijaloga i redovnog načina finansiranja ove koordinacije dovedeni u vrlo tešku situaciju i da smo odlučnim otporom na ovakav odnos predstavnika Ministarstva zdravstva rada i socijalne  politike USK na čelu sa Hazimom Kapić, Ivankom Krizmanić, Azemom Babić, Nerminim Ćemalović i drugima uspostavili aktivizam Kampanje “UZ ZID”.Odgovor gore pomenutih predstavnika ministarstva je bio njihovo  istrajavanje  u definisanju nas kao kriminalaca bez jednog dokaza, naravno.
njihov aferaški pokušaj je bio i naručeni policijski prekršajni nalog protiv svih nas
u maksimalističkim novčanim iznosima. Mi smo se odlučili braniti pravnim, utemeljim i dopustivim sredstvima. I jedan od tih je postupak sudskog odlučivanja.
I evo kako su djelom završeni, a na sličan način će se ako Bog da završiti i drugi pravosudni postupci koji su u toku, a tiču se utvrđivanja krivične odgovornosti gore pomenutih predstavnika  resornog  ministarstva i drugih, kao i  sudski proces o naknadi novčanih sredestava na ime svih devet udruženja koja su gore pomenuti predstavnici ministarstva nezakonito obustavili – uskratili ovoj Koordinaciji.
Jedinstveno, zajedno i istrajno ćemo ako Bog da  dovesti do kraja sva ova otvorena, a i druga pitanja u našem radu.
S  poštovanjem,
Prilog;Rješenje o obustavi postupka.
Koordinator ove aktivnost
Enes Alibegović

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.