Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb, 77000   Bihać,Mob: 061/443  669, e- mail:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje  važećih epidemioloških mjera.Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)

  • U prilogu: ID broj  ZOOM aplikacije Admin Enes:281 152 2773  s pratećim  PASSWORD :123

 

 

Datum:27.12.2021.g.

Broj:01-27-12/2021NZ

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK

Ul.Alije Đerzeleza br.2

77000 Bihać

 

I ostalim međunarodnim i domaćim predstavnicima vlasti, kao i medijima

 

 

 

Predmet:Obavijest

 

 

Poštovana/i,

 

 

Obavještavamo Vas kao i do sada da nastavljamo sa kontinuitetom, kao i podsjećanja na 28.11.2018.godinu kada su: Hazim Kapić, Ivanka Krizmanić, Azema Babić i drugi u sprezi sa budžetskim inspektorom Besimom Midžić  uspostavili i provode neviđenu sistemsku  diskriminaciju bez presedana, torturu, nasilje, retraumatizaciju, policijsko zastrašivanje i sve druge oblike nasilja nad našom Koordinacijom.

 

Mi smo odgovorili trajnom Kampanjom otpora „UZ ZID“ koju provodimo i provodit ćemo sve dok se ovakav odnos prema nama ne promijeni.Organizirali smo i organizirat ćemo: protestne šetnje, peticije i druge oblike demokratski dopustivog  izraza  nezadovoljstva na koje su gore pomenuti predstavnici ostali indolentni istrajavajući i dalje na jednostranom nezakonitom istrajavanju na odbacivanju svakog oblika dijaloga s nama, osporavanju  namjenskog finansiranja za redovan rad svih naših devet udruženja i saveza, a sve pod krinkom činjenično neutemeljenih bolesno principijelnih i bezobrazno demagoških tvrdnja bez ikakvog pokrića da smo eto tobož netrasparentni.

Kako i pored svih naših dosadašnjih provođenih aktivnosti nema sluha za socijalni dijalog, nema sluha za oblik redovnog finansiranja i nema primjerenog sankcioniranja kroz displicinski postupak za gore navedenu udruženu grupu zbog zloupotrebe položaja, neprovođenja Odluka zakonodavnih izvršnih organa

kao i istrajnog kršenja međunarodnog i domaćih zakonskih okvira  koje se tiču prava i položaja osoba sa invaliditetom  i njihovih udruženja i saveza.Sve gore navedeno, naš otpor kroz Kampanju „UZ ZID“ i dalje čini opravdanim i osnovanim.Progonit ćemo našim kvalitetom pritiska – i aktivizmima gore pomenute vinovnike sve dok zbog svojih postupaka ne budu sankcionirani.

Kako je i dalje ponovo pogoršan – intenzivirano širenje koronavirusa naše prethodno planirane aktivnosti protestnog karaktera ćemo i dalje pripremati i provoditi čim se zato steknu adekvatne epidemiološke okolnosti.To iz razloga što ova kategorija spada u ranjivu i od gore pomenutih predstavnika ovog Ministarstva zanemarenu kategoriju društva, što će reći da velik broj nas nije cjepljen, što bi protestnim okupljanjem moglo usložniti našu zdravstvenu situaciju.Zbog svega gore pomenutog ćemo i ovaj 28.12.2021.g.  obilježiti distribucijom ove naše informacije svim domaćim i međunarodnim predstavnicima zakonodavne  i izvršne vlasti,a potom ćemo naredni period iskoristiti za pripremu ponovljenih protesta, te formiranja šatora za naš boravak pred Ministarstvom kad ne isključujemo štrajk glađu, kao i blokadom saobraćajnica sve do ispunjenja naših do sada već opšte poznatih zahtijeva.

Insistirat ćemo također da se naš Zaključak o postavljanju ploče sa imenima gore pomenutih lidera diskriminacije trajno postavi na odgovarajući prostor ispred Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK  koji će podsjećati na 28.11.2018.g.I sami ćemo ponuditi prijedlog tehničkog rješenja pomenutog obilježja.

U periodu priprema i provođenja ovih aktivnosti smo uključili predstavnike Međunarodne zajednice gospođu Tanju Fajon, Nevenku Tromp i dr. važne sudionike iz područja ljudskih prava i zaštite marginaliziranih i ranjivih kategorija i njihovih udruženja i saveza na Unsko-sanskom kantonu.

Sve ove aktivnosti pripremamo, a i provest ćemo ih u terminu o kom ćemo Vas blagovremeno obavijestiti, a i pozvati da pratite Vašim prisustvima ili posredstvom ZOOM aplikacije naš istrajni otpor prema bestijalnom bezobraznom, tiranskom, jednostranom nenadležnom i nezakonitom djelovanju gore pomenute udružene grupe prema našim udruženjima i savezima.Nećemo se umoriti, nećemo posustati, nećemo se uplašiti u dokazivanju, kao i pozivanju nadležnih da se zbog ovakvog stanja odgovorni kazni i isto poboljša –  promijeni.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji,  Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD  BiH
-Federalno ministarstvo  zdravstva
-FMRSP,FMZ, FMO
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade  BiH  Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-Vaša prava
-Institucija Ombudsmena za ljudska prava

 

 

 

Koordinator ove aktivnosti  Enes Alibegović

Predsjedavajući KOUIS OSI USK  Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.