Poštovana/i,

 

U svojstvu člana radne grupe za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom USK-a , ispred Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza USK-a, u svoje a i njhovo ime, ovom prilikom Vam dostavljam set primjedaba, sugestija i razmišljanja po gore pomenutom zakonu.

Činiće mi zadovoljstvo, ako su moji saradnici i ja, jednim malim dijelom uspjeli dati svoj prilog u boljitku vezanom za izmjenu pomenutog zakona čija procedura je još u toku.

Stojimo na raspolaganju da do kraja iste budemo od koristi za sve naredne aktivnosti po ovom pitanju.

 

S poštovanjem,

 

Predstavnik radne grupe ispred KOIUSK

g. Enes Alibegović

Sugestije na izmjene Zakon o soc. zastiti, CŽR i zastiti porodica sa djecom

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.