Poštovana/i

U dijelu naših sugestija, primjedaba i prijedloga, a u vezi sa procedurom  vezanom za izmjene aktualnog Zakona pominjali smo UN Konvenciju i UN SP, te vam radi lakšeg snalaženja dostavljamo naš fokus na aktualna područja i dostavljamo izvode istih.Ova ćemo dostaviti dio po dio kako slijedi.
Predstavnik radne grupe ispred KOIUIS USK
Enes Alibegović

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.