Poštovana/i,

Vjerujem da Ste kao i mi obznanjeni s tim da je Federalni zakon o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom u izmijenjenom obliku  usvojen na Predstavničkom domu.Dakle, kako je već forma ovog zakona kome smo izmjenama naš kantonalni zakon trebali prilagoditi bivša postaje apsurdno da naš kantonalni zakon prilagođavamo Federalnom zakonu čije su izmijene u međuvremenu usvojene i nama zasad nove.

Iz ovog razloga predlažemo da se pokrenuta procedura o prilagođavanju Kantonalnog zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom USK-a  Federalnom zakonu obustavi do stupanja na snagu izmjena pomenutog zakona na Federalnom nivou.Mišljenja smo da je pravnoj praksi nepoznato da se prave izmjene i prilagođavanje jednog zakonskog nivoa višem zakonskom nivou, a da je i isti u fazi izmjena koje tek treba da stupe na snagu.Što bi značilo želimo izvršiti prilagodbe Federalnom zakonu koji više nije na snazi.

 

S poštovanjem!

 

Član radne grupe ispred KOIUIS USK

Enes Alibegović

 

Koordinacija logo

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.