Ul. Krupska bb Bihać Mob:061/443 669, 061/860 600 E-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:12.05.2021.g,

 

Gospodaru naš!

Primi naše dosadašnje, sadašnje i buduće ibadete.Upiši ih u dobra djela.
Odazovi se našim dosadašnjim, sadašnjim i budućim dovama.Primi i vrijednuj naš
post u punom smislu te riječi i oprosti nam eventualne propuste naše.Amin!
U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Svim muslimanima i muslimankama diljem svijeta i u Bosni i Hercegovini.

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.