Ul. Krupskabb Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669, e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Svemogući Bože,
Skrušeno i ponizno Te molimo da naši kurbani u Tvoje ime prinijeti – žrtvovani voljom
Tvojom budu otkup svih nedaća i grijeha na oba svijeta za sve ljude. Amin!
U svoje ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.