Ul Krupska bb. Bihać Mob:061/443 669,061/860 600, e-mail.polimiusk@gmail.com

Broj:01-07/2019NZ
Datum:02.07.2019.godina
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kabinet premijera USK-a
Ul. Alije Đerzeleza br.2, 77000 Bihać

 

 

PREDMET:Inicijativa za radno konsultativni sastanak

 

Poštovani gospodine premijeru,
Opšte poznato je da smo u prethodnom vremenu s Vama i predstavnicima resornog ministarstva
zdravstva, rada i socijalne politike USK-a, ministarstva finansija USK-a održali više radno
konsultativnih sastanaka iz područja socijalne politike koja se referira na prava i potrebe osoba sa
invaliditetom (OSI) na području USK-a.
Cilj gore provođenih zajedničkih aktivnosti nam je bio da prevaziđemo prisutne nejasnoće i
poteškoće, te da uspostavljanjem zajedničkog dijaloga na kvalitetan način sudjelujemo u provođenju
Međunarodnih i domaćih zakonskih i podzakonskih akata iz područja koja se referiraju na prava i
potrebe osoba sa invaliditetom.
Sve ovo i drugo što smo dogovarali je dobilo formu zajednički usaglašenih zaključaka.
Kako predstavnici kantonalnog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a shodno
dosadašnjoj praksi ni sada ništa od dogovorenog ne provode, naprotiv ostaju čvrsto pri stereotipu
daljeg stigmatiziranja ove Koordinacije i istrajavaju da nas se dalje proganja kako bi opravdali svoju
nakanu da ukinu utvrđeni Kod za naše finansiranje, te tako onemoguće dalji rad svih devet
kantonalnih udruženja koje su u sastavu Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa
invaliditetom Unsko-sanskog kantona.
U više navrata smo ukazivali da se ovako jednostranim pristupom grubo krši: UN Konvencija o
pravima OSI, UN Standardna pravila OSI, te kantonalni Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite
civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom Članovi:87,88 i 89, kao i Zakoni o zabrani
diskriminacije OSI.
No ovi naši ukazi i pozivi na obavezu socijalnog dijaloga i provođenje Međunarodnih i domaćih Akata
se grubo krše, odnosno kao obavezan Zakonski okvir se ne provode.Trenutno provodimo Kampanju
„UZ ZID“ koja simbolizira i podsjeća na potpuno ukidanje socijalnog dijaloga s ovom Koordinacijom od
strane resornog ministarstva.Visok stupanj diskriminacije, stereotipa, stigmatiziranja svjesnog
činjenično ničim neutemeljenog pokušaja neosnovanog kriminaliziranja ove Koordinacije,
te blokadu rada iste.

Zbog svega gore pomenutog smo u situaciji da Vas pozovemo da u razumnom roku od 7 -10 dana u
skladu sa Vašim mogućnostima i našim potrebama na našu inicijativu organizirate zajednički radno
konsultativni sastanak sa gore pobrojanim sudionicima.
Svi naši dalji aktivizmi koje planiramo provoditi u nedostatku sluha za gore pomenuti radno
konsultativni sastanak su naš dolazak na prvu narednu zakazanu Skupštinu USK-a, kao i blokade:
institucija kantona, graničnih prelaza, saobraćajnica i td.
Naravno, mi sve ovo ne želimo, ali smo dovedeni u tešku situaciju i neznamo trenutno za bolji izbor
otpora od gore pomenutih demokratskih dopustivih instrumenata reagovanja.
Očekujemo da ćemo zajedno razumom preduprijediti svaki oblik posljedičnog stanja koji bi mogao
proisteći iz ovakvog oblika izražavanja nezadovoljstva.

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Premijer USK-a
-Predsjedavajući Skupštine USK-a
-Svim zastupnicima u Skupštini USK-a
-Ministarstvo finansija USK-a
-Ministarstvo pravde USK-a
-Ministarstvo obrazovanja USK-a
-Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK-a
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK-a
-Ministarsvo unutrašnjih poslova USK-a
-Sud USK-a
-Tužilašvo USK-a
-Kancelarija Visokog Predstavnika u BiH g.-din Valentin Incko
-Mediji USK-a
-KOOUIS OSI USK
-a/a

 

 

Predsjedavajući KOOUIS OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.