Logo

zastavafond za profesionalnu rehabilitaciju

Bosna i Hercegovina

Federacija   Bosne i Hercegovine

Vlada   Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike

kampanja-koo

KAMPANJA “DJELUJMO ZAJEDNO”

 

IX MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je   Koordinacioni odbor invalidnih   udruženja i saveza   USK-a – Koalicija za strategiju   i izjednačavanje mogućnosti   i prava osoba   sa invaliditetom USK-a   u suorganizaciji Fonda   za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba   sa invaliditetom Federacije   Bosne i Hercegovine

 

Sanski Most:Hotel “Sanus” 28. i29.10.2015.g.

 

 

RADNI PROTOKOL   KONFERENCIJE

 

Srijeda:28.10.2015.g.

 

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:45 Otvaranje rada Konferencije
Uvodna riječ domaćina konferencije predsjedavajući Koalicije za Strategiju i izjednačavanje mogućnosti i prava OSI USK-a g.-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.

10:45 – 11:15 Tema broj 1
“AKCIONI PLAN USK” – Koalicija za izjednačavanje prava i mogućnosti
OSI USK-a.Prezentiraju: g-din Enes Alibegović i g.đa Bilka Žerić

11:15 – 11:30 Diskusija po temi prvoj

11:30 – 12:00 Tema broj 2
Tema:”Stavovi nastavnika o ljudskim osobinama – mucanju”.Prezentuje Mag.Logopedije g.-đa:Mihrija Mešić – JU Osnovna škola”Sanica”.

12:00 – 12:15 Diskusija po temi drugoj

12:15 – 12:45 Tema broj 3
“Prezentacija o radu institucije i mogućnostima uposlenja i rehabilitacije osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda”.Prezentuje:Predstavnik Fonda za
za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH

12:45 – 13:00 Diskusija po temi trećoj

13:00 – 13:30 Tema broj 4

“Simedomija i inkluzija”. Prezentuje: doc. dr. sci. g-din Nermin Toromanović,ispred ZU Doma zdravlja Cazin

13:30 – 13:45 Diskusija po temi četvrtoj

13:45 – 15 :00 Pauza za ručak

15:00 – 15:30 Tema broj 5
“Uloga civilnog društva u pružanju socijalnih usluga”.
Prezentuje:g-din Tomislav Velić predsjednik udruge OSI “Bubamara” – Vinkovci Republika Hrvatska.4

15:30 – 15:45 Diskusija po temi petoj.

15:45 – 16:15 Pauza za kaffu

16:15 – 16:45 Tema šesta „
“Problemi pristupačnosti za osobe sa umanjenomsposobošću kretanja, te olakšavanja njihovog pristupa.Prezentuje:g.-đaIzoldaOsmanović.Gradska uprava Bihać.

16:45 – 17:00 Diskusija po temi šestoj i prezentacija kratkog filma firme Bauerfeind

17:00 – 17:30 Tema broj sedam:”Znate li šta je disleksija”? Prezentuje: g.-din:Andrej Jovandić Filozofski fakultet Banja Luka

17:30 – 17:45 Diskusija po temi broj sedam
17:45 – Zatvaranje prvog dana rada Konferencije
17:45 – 18:15 Posjeta Spomen obilježju civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu.

18:30 – 19:30 Večera

20:00 – Druženje

 

Drugi dan rada

 

IX MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI

Četvrtak:29.10.2015.g.

10:00 – 10:30 Tema broj 8
“‘Mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Republici Makedoniji – legislativa i praksa”. Prezentator: Goran Zdravkov član Upravnog odbora Mobilnost Makedonija.

10:30 – 10:45 Diskusija po temi osam

10:45 – 11:15 Tema broj 9
“Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – Primjer dobre prakse preduzeće Naš pogled d.o.o. Živinice “
Prezentuje:g.-din Jašarević Jasmin

11:15 – 11:30 Diskusija po temi devet

11:30 – 12:00 Tema broj 10
Jačanje procesa deinstitucionalizacije u Bosni i Hercegovini“
Prezentuje:g.-din Cocalić Nermin – Udruženje SUMERO – Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH.

12:00 – 12:15 Diskusija po temi deset

12:15 – 12:45 Tema broj 11

“Iskustva, dobre prakse”
Fond za profesionalnu rehabiliaciju i zapošljavanje u RS-u.
Prezentuje: g-din Zoran Tepić

12:45 – 13:00 Diskusija po temi broj jedanaest

13:00 – 13:15 Zaključci, završna riječ i zatvaranje rada IX Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom.

13:30 RUČAK

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.