KOORDINACIONI ODBOR KANTONALNIH INVALIDNIH UDRUŽENJA I SAVEZA USK-a

predsjedavajući Jusmir Alibabić

tel: 037 228 499, 061 860 600 i tel/fax:037 684 351

e-mail: jusmir.alibabic@hotmail.com

Krupska bb

77000 Bihać

 

UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD POLIOMYELITISA POVREDE MOZGA I KIČMENE MOŽDINE USK-a

Predsjednik Enes Alibegović

tel/fax: 037 684 351

e-mail: eno.alibegovic@bih.net.ba

Hamzibegova 2

79260 Sanski most

 

UDRUŽENJA RADOSTI DRUŽENJA RODITELJA DJECE I MLADIH SA POSEBNIM POTREBAMA USK-a
Predsjednica Mirsada Hodžić

tel: 037 310 815

e-mail: ug.radosti@bih.net.ba

Hazima Šabanovića 29

77000 Bihać

SAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE USK-a

Predsjednik UO Saveza Alaga Hozanović

tel: 061 849 866

e-mail: paraplegicari.usk@gmail.com

Ahmeta Fetahagića 8

77230 Velika Kladuša

 

UGOSG – UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA USK-a
predsjednica Jasminka Filipović

tel: 037 226 048

e-mail: ugosgusk@hotmail.com

V korpusa 27/1

77000 Bihać

UDRUŽENJE HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA USK-a

Predsjednik Albert Fazlijaj

tel: 061 394 149

Krupska br. 2

77000 Bihać

KANTONALNO UDRUŽENJE OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI.

Predsjednik Mujo Delić
tel: 061 581 278

Bedem 6

77000 Bihać

 

UDRUŽENJE SLIJEPIH GRAĐANA USK-a

predsjednik Jusmir Alibabić

tel: 037 226 034 i 061 860 600

e-mail: jusmir.alibabic@hotmail.com

Krupska bb

77000 Bihać

UDRUŽENJE DISTROFIČARA UNSKO SANSKOG KANTONA

predsjednik Hasmir Delić

tel: 037 228 499 i 061 419 625 fax: 037 228 500

e-mail udusk@bih.net.ba

Krupska 2

77000 Bihać

KANTONALNO UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOM

Predsjednica Zijada Novkinić

tel/fax: 037 684 351

e-mail: eno.alibegovic@bih.net.ba

Hamzibegova 2

79260 Sanski most

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.