Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko – Sanskog kantona sačinjava mreža udruženja različitih profila invalidnosti. Ova koordinacija je nastala 2003. godine, kao rezultat potrebe da se na organiziraniji način obezbjedi bolja čujnost osoba sa invaliditetom u području socijalne politike u Unsko-Sanskom kantonu i Federaciji, odnosno državi Bosni i Hercegovini. Tu mrežu čine slijedeća udruženja:

 

 • UDRUŽENJE SLIJEPIH GRAĐANA USK-a
 • UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA USK-a
 • UDRUŽENJE RADOSTI DRUŽENJA RODITELJA, DJECE I MLADIH SA POSEBNIM POTREBAMA USK-a
 • UDRUŽENJE HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA USK-a
 • KANTONALN OUDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOM
 • UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD POLIOMYELITISA POVREDE MOZGA I KIČMENE MOŽDINE USK-a
 • UDRUŽENJE DISTROFIČARA USK-a
 • UDRUŽENJE OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI USK-a
 • SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE USK-a

 

Do sada je aktualizirano nekoliko projekata, kao što je: kampanja “Djelujmo zajedno”, kao što je kampanja “Od 1 do 8” – Memorandum o razumijevanju sa svih 8 načelnika za rješavanje određenih problema kao što su arhitektonske barijere i drugi oblici olakšanja za osobe sa invaliditetom. Rađeno je na kampanji ratifikacije međunarodnih ugovora, kao što su konvencija o izjednačavanju prava osoba sa invaliditetom. Naš cilj je isključivo da ono što udruženja ne mogu uraditi pojedinačno, urade kao umreženi oblik na organizirani način, praveći po tom osnovu bolji prostor za viši nivo čujnosti naše problematike onih, u čijoj smo nadležnosti.

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

 • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
 • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
 • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
 • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.