Ul. Hamzibegova br.2, Sanski Most,Mob:061/443 669,061/860 600,email:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)
Datum:28.12.2020.g.
Broj:12-1-27/2020NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest

Poštovana/i,
Obaviještavamo Vas da uobičajeni termin Kampanje „UZ ZID“ kojom obilježavamo 28.11.2018.g.datum
podsjećanja, kao i obilježavanja: diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture, zlostavljanja bez
presedana kao i onemogućavanje svakog oblika socijalnog dijaloga koju su nad ovom Koordinacijom
provodili i provode tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom
Krizmanić, Azemom Babić i dr,a koji u kontinuitetu isti i dalje provode prema ovoj Koordinaciji,što
svjedoči da nam gore pomenuti na nezakonit način uskraćivaju već dvije godine zaredom redovna
financijska sredstva za rad svih naših devet kantonalnih udruženja i saveza, kao i svaki oblik socijalnog
dijaloga.Ova Koordinacija je u okviru Kampanje „UZ ZID“ 07.07.2020.g. održala Seminar na otvorenom
na temu
– Međunarodno i domaće zakonodavstvo – 10. godina UN Konvencije Jubilej ili debakl, kao i Peticiju
našeg nezadovoljstva sa pobrojanim zahtjevima uručenu protokolom ovom ministarstvu.Proveli smo
protestnu šetnju s kojom smo odaslali nezadovoljstvo naspram odnosu gore pomenutih predstavnika
ministarstva prema osobama sa invaliditetom kao i prema našoj Koordinaciji,o čemu se gore navedeni do
danas nisu očitovali.Dakle, preostaje nam da radimo na pripremi narednih koraka izraza našeg

 

nezadovoljstva u još radikalnijem i demokratski dopustivom obliku kao što su: blokada saobraćajnica i
graničnog prelaza i stupanje u štrajk glađu koji planiramo ako Bog da organizirati i provesti
u narednom periodu uz poštivanje važećih i postojećih epidemioloških mjera.Kada usaglasimo datum
realizacije gore pomenute aktivnosti o tomu ćemo blagovremeno obavijestiti sve međunarodne i domaće
sudionike u BiH i Vas naravno.
Ovaj 28.12.2020.g. ćemo obilježiti ovim dopisom na ovakav način zbog opšte poznatih reduciranih oblika
prouzročenih koronavirusom, pa ćemo s toga ovim dopisom na ovaj način održati kontinuitet Kampanje
„UZ ZID“ za 28.12.2020.g. i istu distribuirati kao izraz našeg nezadovoljstva svim međunarodnim i
domaćim akterima u BiH i ovom ministarstvu.Čim se steknu uslovi za uobijačeno postupanje u slučaju
provođenja aktivizma Kampanje „UZ ZID“ istu ćemo provoditi, kao i prije korone.
Napomena:
Očekujemo od svih Vas koji po bilo kom osnovu sudjelujete u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti kantona da
se očitujete prema našem prethodno upućenom zahtjevu svima vama za vanrednu podršku u vanrednoj
situaciji iz vanrednih Međunarodnih sredstava koju je ovaj kanton dobio u iznosu od
ca. 24 miliona KM.Prema našem prethodnom zahtjevu u iznosu od po 15.000,00 KM prema svakom
udruženju pojedinačno,dakle za svih naših devet udruženja bi to iznosilo ukupno 135.000,00 KM.
Namjera nam je da Vam po ko zna koji put i ovaj put argumentovano, naravno ukažemo na ozbiljne
nezakonite radnje od gore pomenutih aktera predstavnika resornog ministarstva zdravstva rada i socijalne
politike USK, kao što su: zloupotreba položaja i ovlaštenja, provođenje sistemske diskriminacije, kršenje
međunarodnog i domaćeg zakonskog okvira i dr.,pođem od bivšeg ministra Hazima Kapića, Ivanke
Krizmanić, Azeme Babić i drugih koji udruženim zločinačkim poduhvatom od 2018 godine lažu javnost
o našim tobožnjim kriminalnim radnjama netransparentnim radom i drugim neutemeljenim spinovanim
tvrdnjama bez osnova.
a) Uskratili su nam na nezakonit način osnovna financijska sredstva za rad svih naših devet
udruženja i saveza, pođem od 2018 godine.Onemogućili su nam svaki oblik socijalnog dijaloga
također od 2018 godine kršeći tako sve međunarodne i domaće zakonske okvire glede prava i
potreba osoba sa invaliditetom(OSI).Ponašaju se prema nama aferaški pokušavajući s policijskom
torturom provoditi nad nama oblike represije i zastrašivanja.Naravno na nezakonit i neosnovan
način.Bili su naručioci prekršajnih naloga sa drakonskim novčanim iznosima 8.000,00 KM za
svako udruženje i hvalili se kako su nam natovarili policiju na leđa.Zatražili smo sudsko
odlučivanje koje se završilo obustavom postupka. Na uvid Rješenja Suda za prekršaje.
b) Odgovor na naša potraživanja redovnih sredstava za ograniziranje redovne 14. Međunarodne
konferencije o statusu i pravima OSI, odgovaraju da nemaju planirana sredstva, što je noturna laž.
Prilog ovaj njihov sramni Dopis, kao i istiniti Akt sa kontinuiranim kodom o redovnoj i planskoj
višegodišnjoj podršci ovoj Kampanji.
c) O principu neviđene bestijalnosti gore pomenutih predstavnika ministarstva, tvrde da smo
netransparentni i onemogućavaju finansiranje naših redovnih i drugih aktivnosti, iako smo uredno
opravdali sva prethodno doznačena sredstva za rad, čemu svjedoči i posljednja Odluka Vlade
USK o razmatranju i usvajanju naših izvještaja.
d) Dakle onemogućavaju nam na nezakonit način namjenska sredstva, a istovremeno nam žele
uspješan rad u provođenju naših aktivizama, gdje nemogu prisustvovati, pa čak ni zoom
aplikacijom.No zato mogu predstavnici Evropske Unije, kao i dr. međunarodni kredibilni
autoriteti i evo jednog primjerka njihovog mišljenja o našem radu.
Sve ovo što vam dostavljamo na uvid bi trebalo da bude alarm za preispitivanje dosadašnjeg odnosa
predstavnika gore pomenutog ministarstva prema ovoj koordinaciji, te donošenje i provođenje adekvatnih
mjera za otklanjanje svih gore pomenutih oblika diskriminacije,nasilja, torture, te neodložnog
uspostavljanja socijalnog dijaloga, kao i vraćanja redovnih sredstava za rad svih naših devet udruženja
koja su nam na nezakonit način obustavljena.U prilogu je nekoliko bitnih akata koje potkrepljuju sve naše

tvrdnje, a ako ih pročitate vjerujemo da ćete prekinuti Vašu šutnju s kojom ste se do sada solidarisali sa
gore pomenutim predstavnicima resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK.

 

Pomenuti dokumenti su ovdje

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH Biljana Tomić Program menađžer
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMSRIP
-a/a

 

KOORDINACIONI ODBOR UDRŽENJA I SAVEZA OSI USK
Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.