PREDMET:PETICIJA

 

Ovom Peticijom izražavamo naše nezadovoljstvo.Tražimo sljedeće:
1. Uspostava socijalnog dijaloga na razini partnerskih odnosa KOUIS OSI USK-a, kredibilnog
predstavnika OSI sa predstavnicima Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK,
kao i sa ostalim segmentima društvene zajednice koji su po bilo kom osnovu uključeni u
provođenje onog dijela zakonskih okvira i akata koja se referiraju na prava i potrebe OSI
USK-a.
2. Bez odlaganja i bilo kojeg vida opstrukcije omogućiti zakonski utvrđenu obavezu
uključenosti kredibilnih predstavnika OSI u donošenje i provođenje svih zakonskih i
podzakonskih Akata od značaja za OSI na Unsko-sanskom kantonu.
3. Bez odlaganja provoditi UN Konvenciju o pravima OSI, ratifikovanu od strane Bosne i
Hercegovine 2010 godine, kao i sve druge Međunarodne i domaće zakonske Akte, koji su
pretpostavka za unapređenje kvaliteta kapaciteta Udruženja i saveza OSI, kao i pomenutim
Međunarodnim i domaćim Aktima zagarantovana osnovna ljudska prava OSI na:
– Zdravstvenu zaštitu,
– Ortopedska i druga pomagala za OSI,
– Pristupačnost,
– Inkluzija i Obrazovanje,
– Zapošljavanje, te
– Unapređivanje kapaciteta rada Udruženja i saveza koje okupljaju OSI.
4. Bezuslovno ukidanje svih diskriminatornih stereotipnih i jednostranih pokušaja pritisaka i
onemogućavanja rada kredibilnim predstavnicima OSI USK-a –( Koordinacionom odboru
udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona).
5. Podršku ovoj Peticiji daće osobe sa invaliditetom i njihove porodice i istu ćemo kao izraz
našeg visokog stupnja zabrinutosti zbog osporavanja svih gore pomenutih prava i potreba
OSI predati nadležnim domaćim i Međunarodnim instancama vlasti, te medijima.

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.