Logo

Krupskabb 77000 Bihać 061/860 600,e-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

Datum:06.07.2015.g

Broj:06-7/2015NZ

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Alije Đerzeleza br.2

77000 Bihać

Poštovana/i,

Iz potrebe da ukažemo na kontinuirano ignorantski odnos naspram -UN KONVENCIJE O PRAVIMA I MOGUĆNOSTIMA OSOBA SA INVALIDITETOM, UN STANDARDNIM PRAVILIMA O PRAVIMA I MOGUĆNOSTIMA OSOBA SA INVALIDITETOM, te ostalom setu važećih zakonskih i podzakonskih propisa iz ovog područja, ilustracije radi dostavljamo Vam:inserte – dijelove – članove gore pomenutih i na području BiH važećih međunarodnih ugovora i dokumenata iz područja tretiranja problematike OSI.

Ovo iz razloga kompariranja sa aktima Vašeg ministarstva koje smo Vam prethodno dostavili na uvid, gdje Ćete moći zapaziti koliko su isti na VI sa ovim međunarodnim dokumentima u smislu ignorisanja opstruiranja, pa i kršenja u smislu neprimjenjivanja istih.Inserti kako slijedi:

UN STANDARDNA PRAVILA O PRAVIMA OSI – Pravilo 18. i Pravilo 19.

UN KONVENCIJA O PRAVIMA OSI – Opšte obaveze Član 4. i

Učešće u javnom i političkom životu Član 29.

Napomena: Ovom prilikom napominjemo da u informativno promotivnom prostoru ovog ministarstva ne postoji na njegovoj stranici ažurirani gore pomenuti ponuđeni set iz područja OSI, pa predlažemo da shodno praksi Federalnog ministarstva socijalnog rada i politike pripremite i ažurirate ovaj paket akata kako bi sada, a i u budućnosti bilo manje propusta o svim pitanjima iz ove oblasti.Dakle mi ćemo Vam u bliskoj budućnosti dostaviti gore pomenute akte u cjelini, kako bismo još jednom naglasili posebnost udruženja i saveza osoba sa invaliditetom za razliku od drugih hobističkih udruženja.

S poštovanjem!

                                                                                                            Predsjedavajući Koordinacije

                                                                                                                        Jusmir Alibabić

 

„Službeni glasnik BiH“, broj: 41/03

Temeljem članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 38/02),Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 30. rujna 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIHVATANJU “STANDARDNIH PRAVILA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE

SA INVALIDITETOM”

Ovom odlukom prihvataju se “Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom” (udaljnjem tekstu: Standardna pravila), koje je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 23. prosinca 1993.godine.

Nadležni organi vlasti u Bosni i Hercegovini, entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, obvezni suzajedničkim djelovanjem provoditi aktivnosti u cilju poboljšavanja položaja osoba sa invaliditetom.

Aktivnosti nadležnih organa vlasti u Bosni i Hercegovini su utemeljene na Standardnim pravilima koja se ovomodlukom prihvaćaju kao polazište za kreiranje novog pristupa prema osobama sa invaliditetom.

STANDARDNA PRAVILA

ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Pravilo 18. Organizacije osoba s invaliditetom

Nadležne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko trebaju priznati pravo organizacijama osoba sinvaliditetom da zastupaju osobe s invaliditetom na nacionalnoj kao i na regionalnoj i lokalnoj razini. Nadležne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko također, trebaju priznati organizacijama osoba s invaliditetom savjetodavnu ulogu pri donošenju odluka o pitanjima invalidnosti.

 1. Nadležne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko trebaju ekonomski i na druge načine podupiratiosnivanje i jačanje organizacija osoba s invaliditetom, članova njihovih obitelji i/ili zastupnika. Nadležne vlastiBosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko trebaju priznati ovim organizacijama njihovu ulogu u razvojuinvalidske politike.
 2. Nadležne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko trebaju uspostaviti permanentnu komunikacijus organizacijama osoba s invaliditetom te osigurati njihovo sudjelovanje u kreiranju vladine politike.
 3. Uloga organizacija osoba s invaliditetom može biti u tome da identificiraju potrebe i prioritete, da sudjeluju u planiranju, primjeni i evaluaciji službi i mjera koje se tiču života osoba s invaliditetom, te da doprinose razvijanju svijesti u javnosti i zagovaraju promjene.
 4. Kao instrument samopomoći, organizacije osoba s invaliditetom pronalaze i promiču među članstvom mogućnosti za razvijanje sposobnosti na različitim poljima kao i međusobno pomaganje i razmjenu informacija.
 5. Organizacije osoba s invaliditetom mogu obavljati svoju savjetodavnu ulogu na mnogo različitih načina npr. tako da imaju stalne predstavnike u odborima ustanova koje vlade financiraju, zatim sudjelovanje u javnimpovjerenstvima i pruženjem stručnog znanja o različitim projektima.
 6. Savjetodavna uloga organizacija osoba s invaliditetom treba biti permanentna kako bi se razvila i produbila razmjena mišljenja i međusobnog informiranja nadležne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko i organizacije.
 7. Organizacije trebaju biti trajno predstavljene u nacionalnim koordinacijskim odborima i sličnim tijelima.

 

Pravilo 19. Edukacija osoblja

Nadležne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko su odgovorne za to da se osigura adekvatna edukacija na svim razinama za osoblje koje je uključeno u planiranje i ostvarenje programa i službi što se odnose na osobe s invaliditetom.

 1. Nadležne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko se trebaju pobrinuti da svi organi koji pružaju usluge u polju invaliditeta pruže odgovarajuću edukaciju svom osoblju.
 2. U edukaciji stručnjaka na polju invalidnosti kao i pružanja informacija o invalidnosti u općim obrazovnim programima, treba se adekvatno održavati princip punog sudjelovanja i jednakopravnosti.
 3. Nadležne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko trebaju izraditi programe stručne edukacije u dogovoru s organizacijama osoba s invaliditetom, a osobe s invaliditetom trebaju biti uključene kao nastavnici, instruktori i savjetodavci u programima edukacije osoblja.
 4. Edukacija stručnih radnika u općinama od strateške je važnosti, posebice u zemljama u razvoju. U tome moraju sudjelovati osobe s invaliditetom i treba uključiti razvijanje odgovarajućih vrijednosti, kompetencije i tehnologije, kao i znanja koja mogu pružiti osobe s invaliditetom, njihovi roditelji, obitelj i članovi lokalne zajednice.

 

KONVENCIJA UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Član 4.

Opšte obaveze

 1. Države potpisnice obavezuju se da će osigurati i promovisati puno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnsti. Da bi to ostvarile, države potpisnice obavezuju se da će:
 2. a) Usvojiti sve odgovarajuće zakonodavne, administrativne i druge mjere kako bi sprovele prava priznata ovom Konvencijom;
 3. b) Preduzeti sve odgovarajuće mjere, uključujući zakonodavne, radi izmjene, opozivanja ili poništavanja svih zakona, podzakonskih akata, običaja i prakse koji predstavljaju diskriminaciju osoba sa invaliditetom;
 4. c) Uzeti u obzir pitanja zaštite i promovisanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom prilikom formulisanja i primjene svake politike i svih programa;
 5. d) Uzdržati se od preduzimanja bilo kog akta ili prakse koja nije u skladu sa ovom Konvencijom i osigurati da se javne vlasti i ustanove ponašaju u skladu sa Konvencijom;
 6. e) Preduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi uklonili diskriminaciju po osnovu invalidnosti koju vrši bilo koje lice, bilo koja organizacija ili privatni preduzetnik;
 7. f) Promovisati trening i obuku stručnjaka i osoblja koje radi sa osobama sa invaliditetom u oblasti prava priznatih ovom Konvencijom kako bi bolje pružale asistenciju i usluge garantovane i proistekle iz pomenutih prava.

 

Član 29.

Učešće u političkom i javnom životu

 

Države potpisnice će osobama sa invaliditetom garantovati njihova politička prava i mogućnost da ta prava uživaju na osnovu jednakosti sa drugima i obavezuju se da:

 

 1. a) Osiguraju da osobe sa invaliditetom mogu da ostvare efektivno i puno učešće u političkom i javnom životu na osnovama jednakosti sa drugima, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika.

 

 1. b) Aktivno promovišu okruženje u kome će osobe sa invaliditetom, bez diskriminacije i na osnovu jednakosti sa drugima, moći da ostvare puno i efektivno učešće u vođenju javnih poslova i podstiču učešće ovih osoba u javnim poslovima, uključujući:

 

 

 

 

Memorandum

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

 • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
 • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
 • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
 • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.