Sanski Most:Hotel„Sanus“20. i 21.10.2021.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »
15. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih epidemioloških
mjera, što znači da za sve učesnike ovog skupa podrazumijeva obavezu potvrde o vakcinaciji, potvrde o
preležanom Covidu 19 prethodnih šest mjeseci ili negativni test ne stariji od 48 sati.Naravno osim onih

koji budu uzeli učešće online platformom.

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK -Koalicija
Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021) –

 

RADNI PROTOKOL KONFERENCIJE

 

 

Srijeda:20.10.2021.g.

 

10:00 – 10:30 Prijem učesnika i provođenje epidemioloških mjera, dezinfekcije, mjerenje

temperature, te uvid u gore pobrojane potvrde.

10:30 – 10:45 -Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora
udruženja i saveza osoba s invaliditetom USK-a Jusmir Alibabić i obraćanje
gostiju.15. Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI će otvoriti Načelnik
općine Sanski Most prof.Faris Hasanbegović

10:45 – 11:05- Tema broj 1

„Položaj i prava osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na primjenu usvojenog Zakona o
pravima roditelja – staratelja koji imaju članove porodice sa 100% invaliditetom.
U ime ministra i cijeloga ministarstva prezentuje:g.-din Dobrica Jonjić, pomoćnik
ministra Federalnog ministarstva rada i socijalnog politike

11:05 – 11:15 Diskusija po temi prvoj
11:15 – 11:35 Tema broj 2

„Standarne operativne procedure u radu komisije za utvrđivanje statusa posebnih
kategorija osoba koje su preživjele ratno silovanje ili seksualno zlostavljanje“
Prezentuje:Esma Palić predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
11:35 – 11:45 Diskusija po temi drugoj
11:45 – 12:05 Tema broj 3

“Iskustva u implmentaciji UN konvecije o pravima osoba sa invaliditetom sa
akcentom na obavezu djelovanja nadležnih lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini”
Prezentuje:Mr.sci Saliha Đuderija, pomoćnica ministra ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine
12:05 – 12:15 Diskusija po temi trećoj

12:15- 12:35 Tema broj 4

„Prezentacija dosadašnjeg rada i rezultata na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom
sa osvrtom na 2021 godinu“.
Prezentuju predstavnici:Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

12:35 – 12:45 Diskusija po temi četvrtoj
12:45 – 13:00 Pauza za kaffu
13:00 – 13:20 Tema broj 5

„Rane i kasne posljedice prijevremenog poroda – organizacija zdravstvene zaštite“
Prezentuje:Mr sc prim dr med Edina Karabeg-specijalista pedijatar

13:20 – 13:30 Diskusija po temi petoj
13:30 – 15:00 Ručak
15:00 – 15:20 Tema broj 6

„Starenje i cerebralna paraliza“

Prezentuje:doc.dr. Mladenka Vukojević -defektolog,
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
15:20 – 15:30 Diskusija po temi šestoj
15:30 – 15:50 Tema broj 7

"Poremećaji glasa kod Parkinsonove bolesti".
Prezentuje:Andrea Vegar, asist.tajnica Studija logopedije

15:50 – 16:00 Diskusija po temi sedmoj
16:00 – 16:20 Tema broj 8

“Osobe s intelektualnim teškoćama i život u lokalnoj zajednici u vremenu pandemije
COVID 19”
Prezentuje:Haris Haverić direktor Saveza Sumero Federacije BiH

16:20 – 16:30 Diskusija po temi osmoj
16:30 – Posjeta Spomen obilježju nevino ubijenim u Sanskom Mostu
Od 18:00 Večera
Od 19:30 Druženje

Drugi dan rada 15.Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI

Četvrtak: 21.10.2021.g.

10:30– 10:50 Tema broj 1

"Osobe s invaliditetom kao žrtve kaznenih djela u RH: ostvarenje prava iz
Direktive o žrtvama i uloga udruga OSI"
Prezentuju:Lorena Vovk, Štefica Roginić
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

10:50 – 11:00 Diskusija po temi prvoj

11:00 – 11:20 Tema broj 2

"Primjena fakultativnih protokola UN-a za zaštitu prava djevojaka i žena s
invaliditetom"
Prezentuju:Kristina Peruničić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb

11:20 – 11:30 Diskusija po temi drugoj
11:30 – 11:50 Tema broj 3

"Inovativni pristup razvoju politika invaliditeta kroz projekte – Platforma 50+"
Prezentuju:Marica Mirić i Martina Mokus
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

11:50 – 12:00 Diskusija po temi trećoj
12:00 – 12::20 Tema broj 4

“VRI – prevođenje na daljinu u Republici Hrvatskoj”
Prezentuju:Tea Domin i  Zdravka Baštijan Hrvatski savez gluhih i nagluhih

12:20 – 12:30 diskusija po temi četvrtoj
12:30 – 12:50 Tema broj 5

"Novi horizonti za održivost udruga i saveza osoba s invaliditetom“
Prezentuju:Sanja Rimac, Slobodan Marinković, Dragana Budimir i
Mirna Plećaš Ilić Savez društava distrofičara Hrvatske

12:50 – 13:00 Diskusij po temi petoj
13:00 – Završna rječ i zatvaranje rada 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima

osoba sa invaliditetom

13:30 – Ručak

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.