kontakt podaci i sluzbeni naziv

Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Unsko-Sanskog kantona je osnovan 2002. godine. Savez se sastoji od međuopćinskih i općinskih udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, koja djeluju na području USK-a. Djelatnost saveza je socijalno-humanitarna. Po svom karakteru savez je organizacija osoba sa invaliditetom.

CILJEVI SAVEZA SU:

 1. Okupljanje i udruživanje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize i drugih zainteresiranih građana radi organiziranog djelovanja na poboljšanju kvaliteta života paraplegičara i oboljelih od dječije paralize;
 2. Podsticanje i koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju socijalnih prava i stvaranju uslova za uspješnije zadovoljavanje općih, zajedničkih, posebnih i specifičnih potreba i usklađivanje zajedničkih i ličnih interesa paraplegičara i oboljelih od dječje paralize.
 3. Stvaranje uslova za obezbjeđivanje dobrovoljnog i slobodnog organiziranja i udruživanja, demokratskog uređivanja unutrašnjih odnosa u ostvarivanju prava, dužnosti i odgovornosti, u skladu sa Zakonom, uzimajući u obzir uslove i mogućnost djelovanja specifičnih potreba paraplegičara i oboljelih od dječje paralize;
 4. Organiziranje raznih aktivnosti među paraplegičarima i oboljelim od dječje paralize prilagođenim i primjerenim njihovim sposobnostima i mogućnostima radi razvijanja ličnih sklonosti;
 5. Podsticanje, razvijanje, usmjeravanje, pomaganje i ostvarivanje naučnih, tehničkih i sportskih aktivnosti usmjerenih na prevenciju invalidnosti i potpuniju zaštitu osoba sa invaliditetom – članova Saveza USK;
 6. Razvijanje humanih odnosa solidarnosti i uzajamnosti;
 7. Praćenje naučno – tehnoloških dostignuća i stvaranje uslova za obezbjeđivanje ortopedskih i drugih tehničkih pomagala, specijalne opreme, uređaja i drugo za potrebe paraplegičara i oboljelih od dječje paralize;
 8. Pomoć u stvaranje materijalnih osnova i drugih uslova za rad udruženih udruženja i aktivnosti članova;

ČLANICE SAVEZA SU:

udruzenje paraplegicara velika kladusa     udruzenje paraplegicara sanski most     udruzenje paraplegicara cazin

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

 • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
 • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
 • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
 • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.