Postovana Aida i članovi radne grupe,

 

Vezano za dostavljeni nacrt izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom, i uzimajući u obzir da sam učestvovala na svim sastancima radne grupe, nemam značajnih sugestija za izmjene i poboljšanje dostavljenog materijala. Na četvrtom sastanku radne grupe u poglavlju koje se odnosi na invalidna i druga udruženja, u potpunosti se slažem sa odredbama članova Zakona ali istovremeno tražim da se definišu (posebnim članom) i druga udruženja koja se bave zaštitom prava pobrojanih kategorija kojih se tiče zakon, način njihovog formiranja, djelovanja i nadzor nad njihovim radom.

Za razrješenje svih nedoumica oko uvodjenja u pravo žrtava nasilja u porodici u ovaj Zakon, u prilogu vam dostavljam Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici (“Službeni glasnik BIH” broj 15/13) koja je usvojena 11. maja 2011. godine u Istambulu. Naime, nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu spola i zaštiti od nasilja, koje su imale za cilj postavljanja zajedničkih ciljeva i minimuma zajedničkih standarda za države članice, ali nisu imale pravno obavezujući efekt, Konvencija predstavlja prvi pravno obavezujući akt Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama. Po svojoj prirodi, ovaj akt ne mora biti direktno primjenjiv u državama potpisnicama, ali zahtijeva posebno prilagođavanje zakonskih i institucionalnih okvira država potpisnica radi njene uspješne implementacije.

BiH je u 07. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

 

 

Lijep pozdrav,

 

 

Aida Behrem

Izvrsna direktorica

Udruzenje “Zene sa Une”

Krupska 26, Bihac

Bosnia and Herzegovina

 

Tel/Fax: +387 37 220 855

Email: zena-una@bih.net.ba

Web: www.zenesaune.org

 

CAHVIO_B

 

Zakon_o_zastiti_od_nasilja_u_porodici_FBiH

 

 

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.