10-konf

KAMPANJA “DJELUJMO ZAJEDNO”

 

Sanski Most Hotel “Sanus“-26. i 27.10.2016.g.

 

  1. JUBILARNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

Organizator je  Koordinacioni  odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom  USK          Koalicija za strategiju  i  izjednačavanje  mogućnosti  i  prava  osoba sa invaliditetom USK – te suorganizator Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda: 26.10.2016.g.

 

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

 

 

10:30 – 10:45 Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina konferencije predsjedavajući Koalicije za Strategiju i   izjednačavanje mogućnosti i prava osoba sa invaliditetom (OSI) USK-a             g.-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.

10:45 – 11:00   Jubilarni svečani  trenutak – dodjela zahvalnica  zaslužnim/a  sudionicima Kampanje“Djelujmo  zajedno“

 

11:00 – 11:20   Tema broj 1

 

Prezentacija projekta“Škola za sve“.Po prijedlogu  udruženja Radosti druženja roditelja i djece s posebnim  potrebama  USK. Prezentuje:Socijalni radnik g.-din Herbert Schroer  predstavnik Njemačke.

11:20 – 11:35 Diskusija po temi prvoj

 

11:35 – 11:55 Tema broj 2

„Socijalno poduzetništvo – razlozi za njegovo pokretanje.“

Prezentuje:g.-din Tomislav Velić ispred Udruge OSI „Bubamara“ Vinkovci Republika Hrvatska

11:55 – 12:10   Diskusija po temi drugoj

 

12:10 – 12:30   Tema broj 3

„20 godina rada  Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.“ Prezentuje ispred Institucije  ombudsmena za ljudska prava g.-đa Zorica Gligorić

12:30 – 12:45   Diskusija po temi trećoj

 

12:45 – 13:05 Tema broj 4

„UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i implementacija“

Prezentuje:g.-đa Saša Mlakar – Ministarstvo za delo družino Socialne zadeve in enake možnosti.Direktorat za invalide vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.Slovenija

13:05 – 13:20 Diskusija po temi četvrtoj

 

13:20 – 13.40 Tema broj 5

„Dosadašnja iskustva, a i poteškoće s kojim se suočava Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeton Federacije  Bosne i Hercegovine.

Prezentacija:Predstavnika Fonda

13:40 – 13:55 Diskusija po temi petoj.

 

13:55 – 15:15   Pauza  za ručak

 

15:15 – 15:35   Tema  šesta

„Rano  obrazovanje djece sa invaliditetom.“

Prezentuje g.-đa Izolda Osmanagić ispred Gradske uprave Bihać

15:35 – 15:50   Diskusija po temi šestoj

 

15:50 – 16:10   Tema  broj 7

„Istraživanje u okviru projekta EU o profesionalnoj rehabilitaciji i personalnoj             asistenciji“ Iskustva u Republici Makedoniji.Prezentuje:g.-din Branimir Jovanovski    predsjednik mobilnosti  Makedonija.

16:10 – 16:25 Diskusija po temi broj sedam

 

16:25  – Zatvaranje prvog dana rada Konferencije

16:25 – 17:00   Osvježenje: kaffa i kisela

 

17:00 – 17:30  Posjeta Spomen obilježju civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu

 

 18:00 – 19:00  Večera

 

Od 20:00 – Druženje

 

 

Drugi dan rada 

10.  JUBILARNE 

MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI

Četvrtak: 27.10.2016.g.

09:30 – 10:00 Otvaranje drugog dana rada Konferencije

10:00 – 10:20   Tema broj 8 

„Nezavisno življenje za osobe sa invaliditetom.“

Prezentuje:mr. sci. g.-đa:Tanja Mandić Đokić.Konsultatica za pitanja društveno marginilizovanih grupa.

10:20 – 10:35   Diskusija po temi osmoj

10:35 – 10:55 Tema broj 9

„Reparacija dostojanstva kod osoba sa invaliditetom.“

Prezentije prim. dr. g.-din:Behzad Hađžić 

10:55 – 11:10 Diskusija po temi devetoj

 

 

 

11:10 – 11:30  Tema broj 10

„Uspostava mješovitog modela socijalnih servisa osoba sa intelektualnim  teškoćama u Bosni i Hercegovini.“Prezentuje g.-din Čolaković Amir ispred udruženja Sumero – Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama.

11:30 – 11:45  Diskusija po temi desetoj.

 

 

11:45 – 12:05  Tema broj 11

 

„Izvori stigme i diskriminacije  prema osobama sa invaliditetom.“

Prezentuje:mr. sci. g.-đa: Elma Hađžić

12:05 – 12:20  Diskusija po temi jedanaestoj

 

12:20 – 12:40  Tema broj 12

 

„AKCIONI PLAN USK“ – Koalicija za izjednačavanje prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona.Prezentiraju:g.-din Enes Alibegović i g.-đa Bilka Žerić.

12:40 -12:55  Diskusija po temi dvanaestoj

 

 

 

13:30 – 13:45 

Zaključci,  završna  riječ  i  zatvaranje  rada  10. Jubilarne  Međunarodne  konferencije  o  statusu  i  pravima  osoba  sa  invaliditetom.

14:00 – RUČAK

 

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.