KAMPANJA "DJELUJMO ZAJEDNO"

Sanski Most:Hotel“Sanus“ 02. i 03.10.2018.g.

 

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021)

RADNI PROTOKOL KONFERENCIJE

Utorak:02.10.2018.g.

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:45 Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog
odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona
g.-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.
Dvanaestu Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI
će otvoriti ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
g.-din Vesko Drljača.

10:45 – 11:05 Tema broj 1

„Prezentacija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa
invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.)“
Prezentuje: Predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
Gđa: Esma Palić

11:05 – 11:20 Diskusija po temi prvoj

11:20 – 11:40 Tema broj 2

„Mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Prezentuju:Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine

11:40 – 11:55 Diskusija po temi drugoj

11:55 – 12:10 Kaffe pauza

12:10 – 12:30 Tema broj 3

Članak 33. Konvencije o uspostavljanju i modifikaciji monitoring

a) mehanizma u Sloveniji“.
Prezentuje:g.-đa Saša Mlakar – Ministarstvo za delo družino Socialne zadeve
in enake možnosti.Direktorat za invalide vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja.Slovenija

b) „Standardi za inkluzivno obrazovanje učenika s tjelesnim
invaliditetom“Prezentuje g.-din Goran Zdravkov,Nacionalni savez lica sa
tjelesnim inaliditetom Makedonija

12:30 – 12:45 Diskusija po temi trećoj

12:45 – 13:05 Tema broj 4

a) „Deinstitucionalizacija osoba s invaliditetom i zivot u lokalnim
zajednicama u BiH“
Organizacija- Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim
teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine  SUMERO

Prezentuje:g.-din Haris Haverić

b)„ Profesioalna rehabilitacija kao oblik inkluzije osoba s invaliditetom na
otvorenom trzistu rada“
Prezentator:Predstavnik udruženja  ProReha.

13:05 – 13:20 Diskusija po temi četvrtoj

13:20 – 13:40 Tema broj 5

"Neurofeedback -pogled u budućnost"
Prezentatori: dr.sci. Nermin Toromanović i mr. Sanja Omanović

13:40 – 13:55 Diskusija po temi petoj.

13:55 – 15:15 Pauza za ručak

15:15 – 15:35 Tema broj 6

„Uloga Ombudsmena.
Primjeri različite prakse iz područja ranjivih, diskriminiranih i isključenih
kategorija – OSI“.Prezentuje: gđa Zorica Gligorić-Tatić,
ispred Institucije Ombudsmena za ljudska prava

15:35 – 15:50 Diskusija po temi šestoj

15:50 – 16:10 Tema broj 7

„Prezentacija softvera REAPER za slijepe muzičare i audio producente“.
Prezentuje:g.-din Hrvoje Katić

16:10 – 16:25 Diskusija po temi sedmoj

16:25 – 16:45 Tema broj 8

„Kako ostvariti prava osoba sa invaliditetom i uskladiti s Konvencijom Ujedinjenih
naroda“.Prezentator – predstavnici:Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim
invaliditetom (HSUTI)-Republika Hrvatska

16:45 – 17:00 Diskusija po temi osmoj

17:00 – Zatvaranje prvog dana rada konferencije

17:00 – 17:30 Posjeta Spomen obilježju civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu

18:00 – 19:00 Večera

Od 20:00 – Druženje

Drugi dan rada

12. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI

Srijeda: 03.10.2018.g.

 

Otvaranje rada drugog dana Konferencije

10:00 Tema broj 9

10:00 – 10:20 Monitoring UN konvencije o pravima OSI sukladno preporukama ujedinjenih nacija

10:20 – 10:35 Diskusija po temi devetoj

10:35 – 10:55 Tema broj 10

„Uloga asistenta u nastavi za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju“
Prezentuje: g.-đa:Jasna Zečević, Magistar pedagogije

10:55 – 11:10 Diskusija po temi desetoj

11:10 – 11:30 Tema broj 11

„Prezentacija besplatnog čitača ekrana NVDA“.
Prezentuje:g.-din Hrvoje Katić

11:30 – 11:45 Diskusija po temi jedanaestoj

12:20 – 12:40 Tema broj 12

a) „Zagrlimo život“
b) „Život sa stomom 25 godina“
Prezentuju:g.-đa Snježana Milojević, predsjednik nacionalnog invalidskog
udruženja ILCO – Srbija i g.-din Dragan Trivun, predsjednik Association
,,ILCO-Stoma-RS-Banja Luka.

12:40 – 12:55 Diskusija po temi trinaestoj

Zaključci, završna riječ i zatvaranje rada
12. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa
invaliditetom.

13:30 – RUČAK

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.