KAMPANJA “DJELUJMO ZAJEDNO”
Sanski Most:Hotel“Sanus“ 30. i 31.10.2019.g.

13. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021)
– Te suorganizator Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa
invaliditetom FBiH

 

RADNI PROTOKOL KONFERENCIJE

 

Srijeda:30.10.2019.g.

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:45 Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora udruženja i saveza
osoba sa invaliditetom USK-a g-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.
Trinaestu Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI će otvoriti Načelnik općine
Sanski Most g.-din Faris Hasanbegović

10:45 – 11:05 Tema broj 1

„Prezentacija Kampanje“UZ ZID“-28.11.2018.g.Simbol otpora prema visokom stupnju
prisutnog-e;diskriminacije,stereotipa,traumatiziranja, torture,kao i totalne isključenosti iz
socijalnog dijaloga predstavnika osoba sa invaliditetom na Unsko – sanskom kantonu.
Prezentuje:prof.pol.nauka g.-din Enes Alibegović uz asistenciju g-đe Zijade Novkinić

11:05 – 11:20 Diskusija po temi prvoj

11:20 – 11:40 Tema broj 2

„Procesi koji su u 2019.godini vođeni u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike s ciljem
podrške i unapređenja položaja osoba s invaliditetom i njihovih organizacija“.
Prezentuje:g-din Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra

11:40 – 11:55 Diskusija po temi drugoj

11:55 – 12:10 Kaffe pauza

12:10 – 12:30 Tema broj 3

„Mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.
Prezentuju:Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa
invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine

12:30 – 12:45 Diskusija po temi trećoj

12:45 – 13:05 Tema broj 4

Prezentacija EU projekta:
“Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov – ZMOREMO”
“Promicanje jednakosti i sprečavanje diskriminacije osoba s invaliditetom – MOŽEMO”
Prezentuje:g-đa Saša Mlakar – Ministarstvo za delo družino Socialne zadeve in enake
možnosti.Direktorat za invalide vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.Slovenija
Partneri u projektu:
– Ministarstvo rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti,
– Udruženje studenata sa invaliditetom Slovenije,
– Institut za urbanizam RS i
– Udruženje izvođača profesionalne rehabilitacije u RS.

13:05 – 13:20 Diskusija po temi četvrtoj

13:20 – 13:40 Tema broj 5

„Neurorazvojni ishod kod djece sa patologijom pupčane vrpce“
Prezentuje:Mr sc prim Edina Karabeg dr med
13:40 – 13:55 Diskusija po temi petoj.
13:55 – 15:15 Pauza za ručak
15:15 – 15:35 Tema broj 6
„Razvoj socijalnih usluga za podršku osobama sa invaliditetom (OSI)
-Pregled tekućih reformi u smjeru deinstitucionalizacije u Republici Sjeverna Makedonija“
Prezentuje:g.-din Branimir Jovanovski predsjednik Mobilnosti Makedonija.Nacionalni savez lica
sa tjelesnim invaliditetom Makedonija

15:35 – 15:50 Diskusija po temi petojj

15:15 – 15:35 Tema broj 6

„Razvoj socijalnih usluga za podršku osobama sa invaliditetom (OSI)
-Pregled tekućih reformi u smjeru deinstitucionalizacije u Republici Sjeverna Makedonija“
Prezentuje:g.-din Branimir Jovanovski predsjednik Mobilnosti Makedonija.Nacionalni savez lica
sa tjelesnim invaliditetom Makedonija

15:35 – 15:50 Diskusija po temi šestoj

 

15:50 – 16:10 Tema broj 7

“Problematika organizacije i rehabilitacije djece sa Cerebralnom paralizom”
Prezentatori:Ispred ZU Dom zdravlja Cazin dr.sci.Nermin Toromanovic,defektolog-
logoped,afaziolog /klinicki neurofeedback terapeut/-predavac i
Mr.Sanja Đželalagić, dipl.phy /klinicki neurofeedback terapeut/

16:10 – 16:25 Diskusija po temi sedmoj

16:25 – 16:45 Tema broj 8

Značaj rane detekcije i rane intervencije u razvojnoj dobi Prezentuju: dr Elvira Serdarević-specijalist pedijatar i mr Edita Baković defektolog-logoped

Ispred ZU Dom zdravlja Sanski Most.

16:45 – 17:00 Diskusija po temi osmoj

17:00 – 17:20 Tema broj 9

“Socijalna politika i provođenje iste u okviru EU“
Prezentuje:g.-din Tomislav Velić ispred Udruge OSI „Bubamara“ Vinkovci Republika Hrvatska

17:20 – 17:35 Diskusija po temi devetoj

17:55 – Posjeta Spomen obilježju civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu

18:30 – 19:30 Večera

Od 20:00 – Druženje

Drugi dan rada

13. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI

Četvrtak: 31.10.2019.g.

Otvaranje rada drugog dana Konferencije

10:00 – 10:20 Tema broj 10

„Razvoj socijalnih usluga u BiH“
– Ispred Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO,
Prezentuje:g-din  Haverić Haris

10:20 – 10:30 Diskusija po temi desetoj

 

10:30 – 10:50 Tema broj 11

„Socijalno poduzetništvo u BiH“
Prezentuje:g.-din Vedad Vajzović, ispred Udruženja Centar za profesionalnu rehabilitaciju,prekvalifikaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom i drugih
marginaliziranih grupa – ProReha

10:50– 11:00 Diskusija po temi jedanaestoj

11:00 – 11:20 Tema broj 12

„Opći komentar broj 7 na članke 4.3. i 33. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom“
Prezentuje:Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

11:20 – 11:30 Diskusija po temi dvanaestoj

11:30 – 11:50 Tema broj 13

„Usluge osobnih pomagača i kvalitetno provođenje slobodnog vremena“
Prezentuju:Gordana Jurčević, Savez društava distrofičara Hrvatske i Udruga osoba s
invaliditetom Karlovačke Županije,Mirjana Janžek, Savez društava distrofičara Hrvatske i
Udruga distrofičara Krapina, Draženka Pavlek, Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb

11:50 – 12:00 Diskusija po temi trinaestoj

12:00 – 12:20 Tema broj 14

„Položaj djece sa teškoćama u osnovnim školama i izrada prilagođenog plana i programa“
Prezentuje: g-đa:Jasna Zečević, Magistar pedagogije

12:20 – 12:30 Diskusija po temi četrnaestoj

12:30 – 12:50 Tema broj 15

„ Razlika o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“
Prezentuje:g.-din Leke Sokolaj, izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada

12:50 – 13:00 Diskusija po temi petnaestoj

 

13:00 – Zaključci i zatvaranje 13. Međunarodne konferencije o statusu i pravima
osoba sa invaliditetom.

13:30 – RUČAK

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.