Sanski Most:Hotel„Sanus“20. i 21.10.2021.g.

 KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

15.  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih epidemioloških mjera, što znači da za sve učesnike ovog skupa podrazumijeva obavezu potvrde o vakcinaciji, potvrde o preležanom Covidu 19 prethodnih šest mjeseci ili negativni test ne stariji od 48 sati.Naravno osim onih koji budu uzeli učešće online platformom.

Organizator je  Koordinacioni  odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom  USK  -Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021) –

 

 

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda:20.10.2021.g.

 

10:00 – 10:30    Prijem učesnika i provođenje epidemioloških mjera, dezinfekcije, mjerenje   temperature, te uvid u gore pobrojane potvrde.

 

10:30 – 10:45   -Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba s  invaliditetom USK-a  Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.15. Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI  će otvoriti Načelnik općine  Sanski Most  prof.Faris Hasanbegović

10:45 – 11:05-   Tema broj 1

 

„Položaj i prava osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na primjenu usvojenog Zakona o pravima roditelja – staratelja koji imaju članove porodice sa 100% invaliditetom.

U ime ministra i cijeloga ministarstva prezentuje:g.-din Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalnog politike

11:05 – 11:15    Diskusija po temi prvoj

 

11:15 – 11:35   Tema broj 2

 

„Standarne operativne  procedure  u radu komisije za utvrđivanje statusa posebnih kategorija osoba koje su preživjele ratno silovanje ili seksualno zlostavljanje“

Prezentuje:Esma Palić predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

11:35 – 11:45   Diskusija po temi drugoj

 

11:45 – 12:05  Tema broj 3

 

Ranjavanje ranjenih, stigmatizacija kao prepreka za transformativnu reparaciju žrtava seksualne torture

Prezentuje: Prim dr Fehma Kovač, neuropsihijatar, Institut za medicinsko vještačenje FBiH, doktorant Medicinskog fakulteta u Sarajevu

12:05 – 12:15   Diskusija po temi trećoj

 

12:15- 12:35     Tema broj 4

 

“Iskustva u implmentaciji UN konvecije o pravima osoba sa invaliditetom sa   akcentom na obavezu djelovanja nadležnih lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini”

Prezentuje:Mr.sci Saliha Đuderija, pomoćnica ministra ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

12:35 – 12:45   Diskusija po temi četvrtoj

 

12:45- 13:05     Tema broj 5

 

„Prezentacija dosadašnjeg rada i rezultata na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa osvrtom na 2021 godinu“.

Prezentuju predstavnici:Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

13:05 – 13:15   Diskusija po temi petoj

 

13:15 – 13:30     Kaffe pauza

 

14:00 – 14:20 Tema broj 6

 

“Poremećaji glasa kod Parkinsonove bolesti”.

Prezentuje:Andrea Vegar, asist.tajnica Studija logopedije

14:20 – 14:30 Diskusija po temi šesoj

 

14:30 – 14:50 Tema broj 7

 

“Osobe s intelektualnim teškoćama i život u lokalnoj zajednici u vremenu pandemije                COVID 19”

Prezentuje:Haris Haverić  direktor Saveza Sumero Federacije BiH

14:50 – 15:00   Diskusija po temi sedmoj

 

 

 15:00 – 15:20   Posjeta Spomen obilježju nevino ubijenim u Sanskom Mostu

15:20 – 16:30    Ručak

 

18:30 –  19:30    Večera

 

20:00                 Druženje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi dan rada  15.Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI 

 

Četvrtak: 21.10.2021.g.

10:30– 10:50 Tema broj 8

 

„Rane i kasne posljedice prijevremenog poroda – organizacija zdravstvene zaštite“

Prezentuje:Mr sc prim dr med Edina Karabeg-specijalista pedijatar

 

 

10:50 – 11:00 Diskusija po temi osmoj

10:30– 10:50 Tema broj 1

 

Osobe s invaliditetom kao žrtve kaznenih djela u RH: ostvarenje prava iz
Direktive o žrtvama i uloga udruga OSI
Prezentuju:Lorena Vovk, Štefica Roginić
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

10:50 – 11:00 Diskusija po temi prvoj

 

11:00 – 11:20 Tema broj 2

 

“Primjena fakultativnih protokola UN-a za zaštitu prava djevojaka i žena s invaliditetom”

Prezentuju:Kristina Peruničić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb

 

11:20 – 11:30  Diskusija po temi drugoj

 

11:30 – 11:50  Tema broj 3

 

“Inovativni pristup razvoju politika invaliditeta kroz projekte – Platforma 50+”

Prezentuju:Marica Mirić i Martina Mokus

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

11:50 – 12:00  Diskusija po temi trećoj

 

12:00 – 12::20  Tema broj 4

 

“VRI – prevođenje na daljinu u Republici Hrvatskoj”

Prezentuju:Tea Domin i  Zdravka Baštijan  Hrvatski savez gluhih i nagluhih

12:20 – 12:30  diskusija po temi četvrtoj

 

12:30 – 12:50  Tema broj 5

 

“Novi horizonti za održivost udruga i saveza osoba s invaliditetom“

Prezentuju:Sanja Rimac, Slobodan Marinković, Dragana Budimir i                      Mirna Plećaš Ilić Savez društava distrofičara Hrvatske

12:50 – 13:00  Diskusija po temi petoj

 

13:00              Završna rječ i zatvaranje rada 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom

14:00              Ručak

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.