Poštovana gđo Omanović,

 

U skladu s dogovorom s posljednjeg sastanka radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom USK-a, dostavljamo Vam naša zapažanja na predložene izmjene i dopune i to „pozitivne promjene“ koje su navedene u nastavku ovog e-maila i „primjedbe“ koje su naznačene u formatu „track changes“ u samom dokumentu.

 

Stojimo Vam na raspolaganju ukoliko imate bilo kakva pitanja ili trebate dodatna pojašnjenja.

 

 

Pozitvne promjene:

 

Član 1: Usklađivanje naziva osoba sa invaliditetom po definiciji koja je prihvatljiva za osobe sa invaliditetom.  Proširenja prava na djecu bez roditeljskog staranja i uvođenje nadzora, tj. usklađivanje odredbi sa entitetskim zakonom.

 

Član 3: Uvode se prava za osobe izložene nasilju u porodici i terminološko usklađivanje sa izmjenama i dopunam iz 2001. Godine.

 

Član 4: Uvodi se pravo na zdravstveno osiguranje. Ovo je posebno bitno sa aspekta pristupima pravima za starijie od 65 godina, a čija prava nisu bila zakonski regulisana na nivou kantona. To je pozitivna promjena usklađivnja jer nije bilo prethodno regulisano zakonom, nego odlukom. Uvođenje novog poglavlja-zdravstveno osiguranje 2.7 predstavlja pozitivan iskorak.

 

Član 6: Terminološko usklađivanje termina općina/grad prema odredbama koje definišu status općine i grada.

 

Član 7: Poboljšanje u smislu vezivanja osnovice za obračun socijalnih davanja za konkretne pokazatelje. Usklađivanje socijalnih davanja sa troškovima života će biti realnije putem prosječne neto plaća ostvarene u prethodnoj godini u Kantonu, nego visine osnovice koja se određuje putem administrativne odluke.

 

Član 19: Predlog da pravo na pomoć i njegu od strane druge osobe nemaju osobe smještene u ustanove socijalne zaštite na teret kantonalnog budžeta (koje se u cjelosti finansiraju iz kantonalnog budzeta) također predstavlja iskorak u boljem ciljanju i upotrebi postojećih sredstava.

 

Novo poglavlje: Uvodjenje supervizije u zakon predstavlja usklađivanje sa entitetskim zakonom.

 

Član 108: Povećanje od 15 % naknada zaposlenim majkama, predstavlja kvalitativni iskorak u zaštiti zaposlenih majki.

 

 

Lijep pozdrav,

 

Vesna Muslić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.